Ser mycket, lider mycket, och studera mycket, är de tre pelarna för lärande.


ser-mycket-lider-mycket-och-studera-mycket-är-de-tre-pelarna-för-lärande
sermycketliderochstuderaärdetrepelarnafrlärandeser mycketlider mycketoch studerastudera mycketär dede tretre pelarnapelarna förför lärandeoch studera mycketär de trede tre pelarnatre pelarna förpelarna för lärandeär de tre pelarnade tre pelarna förtre pelarna för lärandeär de tre pelarna förde tre pelarna för lärande

Jag har varit mycket nöjda, mycket rik, mycket vacker, mycket adulated, mycket känd och mycket olycklig.För mycket arbete och för mycket energi döda en människa lika effektivt som för mycket diverse vice eller för mycket drickaNär du har ett gott hjärta: Du hjälper för mycket. Du litar för mycket. Du ger alltför mycket. Du älskar för mycket. Och det verkar alltid du skadar mest.Jag tror att detta samhälle lider så mycket av för mycket frihet, alltför många rättigheter som tillåter människor att vara oansvarigLitar inte på för mycket, inte älskar för mycket, inte hoppas för mycket, eftersom det för mycket kan skada dig så mycket.Män blir mycket mer attraktiva när de börjar ser äldre. Men det gör inte mycket för kvinnor, även om vi har en fördel. Make-up