Seger uppnås ofta av människor som inte ser fel som en dålig sak.


seger-uppnås-ofta-av-människor-som-inte-ser-fel-som-dålig-sak
segeruppnåsoftaavmänniskorsominteserfeldåligsakseger uppnåsuppnås oftaofta avav människorsom inteinte serser felfel somsom enen dåligdålig sakseger uppnås oftauppnås ofta avofta av människorav människor sommänniskor som intesom inte serinte ser felser fel somfel som ensom en dåligen dålig sakseger uppnås ofta avuppnås ofta av människorofta av människor somav människor som intemänniskor som inte sersom inte ser felinte ser fel somser fel som enfel som en dåligsom en dålig sakseger uppnås ofta av människoruppnås ofta av människor somofta av människor som inteav människor som inte sermänniskor som inte ser felsom inte ser fel sominte ser fel som enser fel som en dåligfel som en dålig sak

Det finns få människor som är mer ofta i fel än de som inte kan uthärda att vara såDestiny är ingen tillfällighet. Det är en fråga om val. Det är inte en sak att vara väntat för det är en sak som skall uppnås.Framgång uppnås ofta av dem som inte vet att ett misslyckande är oundvikligt.Det finns inga svårigheter som inte kan besegras. Det finns ingen seger som inte kan uppnås, om du tror på Guds kraft!Öde är inte en fråga om slump; men en fråga om val. Det är inte en sak att väntade. Det är en sak som skall uppnås.Öde är inte en fråga om slump; Det är en fråga om val. Det är inte en sak att vara väntat för det är en sak som skall uppnås.