Sanningen kommer att visa om en lögn har varit eker och lögner kommer alltid dölja när sanningen uppenbaras


sanningen-kommer-att-visa-om-lögn-har-varit-eker-och-lögner-kommer-alltid-dölja-när-sanningen-uppenbaras
sanningenkommerattvisaomlgnharvaritekerochlgneralltiddljanärsanningenuppenbarassanningen kommerkommer attatt visavisa omom enen lögnlögn harhar varitvarit ekereker ochoch lögnerlögner kommerkommer alltidalltid döljadölja närnär sanningensanningen uppenbarassanningen kommer attkommer att visaatt visa omvisa om enom en lögnen lögn harlögn har varithar varit ekervarit eker ocheker och lögneroch lögner kommerlögner kommer alltidkommer alltid döljaalltid dölja närdölja när sanningennär sanningen uppenbarassanningen kommer att visakommer att visa omatt visa om envisa om en lögnom en lögn haren lögn har varitlögn har varit ekerhar varit eker ochvarit eker och lögnereker och lögner kommeroch lögner kommer alltidlögner kommer alltid döljakommer alltid dölja näralltid dölja när sanningendölja när sanningen uppenbarassanningen kommer att visa omkommer att visa om enatt visa om en lögnvisa om en lögn harom en lögn har variten lögn har varit ekerlögn har varit eker ochhar varit eker och lögnervarit eker och lögner kommereker och lögner kommer alltidoch lögner kommer alltid döljalögner kommer alltid dölja närkommer alltid dölja när sanningenalltid dölja när sanningen uppenbaras

Lögner är kraftfulla, orädd och våga när sanningen är frånvarande. Men sanningen i slutet, kommer alltid att städa upp i röran. -Terry Mark
lögner-är-kraftfulla-orädd-och-våga-när-sanningen-är-frånvarande-men-sanningen-i-slutet-kommer-alltid-att-städa-upp-i-röran
Det finns ingen anledning att söka sanningen; sanningen kommer att visa sig även om begravd under ett berg av lögner.
det-finns-ingen-anledning-att-söka-sanningen-sanningen-kommer-att-visa-sig-även-om-begravd-under-ett-berg-av-lögner
Sanningen är den yttersta makten. När sanningen kommer runt, alla lögner måste springa och gömma sig.
sanningen-är-den-yttersta-makten-när-sanningen-kommer-runt-alla-lögner-måste-springa-och-gömma-sig
En lögn kan dölja sanningen, men det går inte att ändra sanningen. -Sonya Parker
en-lögn-kan-dölja-sanningen-men-det-går-inte-att-ändra-sanningen
En relation byggd på lögner kommer att falla sönder när sanningen kommer ut. -Sonya Parker
en-relation-byggd-på-lögner-kommer-att-falla-sönder-när-sanningen-kommer-ut
Det är bara när du stöter på sanningen att du inser vad som har varit en lögn.
det-är-bara-när-stöter-på-sanningen-att-inser-vad-som-har-varit-lögn