Saker sig bäst för de människor som gör det bästa av hur saker och ting bli.


saker-sig-bäst-för-de-människor-som-gör-det-bästa-av-hur-saker-och-ting-bli
sakersigbästfrdemänniskorsomgrdetbästaavhursakerochtingblisaker sigsig bästbäst förför dede människorsom görgör detdet bästabästa avav hurhur sakersaker ochoch tingting blisaker sig bästsig bäst förbäst för deför de människorde människor sommänniskor som görsom gör detgör det bästadet bästa avbästa av hurav hur sakerhur saker ochsaker och tingoch ting blisaker sig bäst försig bäst för debäst för de människorför de människor somde människor som görmänniskor som gör detsom gör det bästagör det bästa avdet bästa av hurbästa av hur sakerav hur saker ochhur saker och tingsaker och ting blisaker sig bäst för desig bäst för de människorbäst för de människor somför de människor som görde människor som gör detmänniskor som gör det bästasom gör det bästa avgör det bästa av hurdet bästa av hur sakerbästa av hur saker ochav hur saker och tinghur saker och ting bli

Saker sig bäst för personer som gör det bästa av hur saker och ting bli.
saker-sig-bäst-för-personer-som-gör-det-bästa-av-hur-saker-och-ting-bli
Saker utvecklar sig bäst för de som gör det bästa av hur saker utvecklar sig. -John Wooden
saker-utvecklar-sig-bäst-för-de-som-gör-det-bästa-av-hur-saker-utvecklar-sig
Saker löser sig bäst för de som gör det bästa av hur saker löser sig. -John Wooden
saker-löser-sig-bäst-för-de-som-gör-det-bästa-av-hur-saker-löser-sig
I slutändan, bara tre saker betyder mest... Hur fullt du levde, hur djupt du älskade och hur väl du lärt sig att släppa saker och ting inte avsedda för dig
i-slutändan-bara-tre-saker-betyder-mest-hur-fullt-levde-hur-djupt-älskade-och-hur-väl-lärt-sig-att-släppa-saker-och-ting-inte-avsedda-för
När saker och ting inte att lägga upp i ditt liv, börja subtrahera. Livet blir lättare när du tar bort de saker och människor som gör det svårt. -John Reyes
när-saker-och-ting-inte-att-lägga-upp-i-ditt-liv-börja-subtrahera-livet-blir-lättare-när-tar-bort-de-saker-och-människor-som-gör-det-svårt
De bästa sakerna i livet är inte saker, det är de människor som gör du känna sig älskad och vårdas.
de-bästa-sakerna-i-livet-är-inte-saker-det-är-de-människor-som-gör-känna-sig-älskad-och-vårdas