Sätt din tillit till Gud och inte beroende av någon, tror på Gud och tro på sig själv då himlen är din gräns


sätt-din-tillit-till-gud-och-inte-beroende-av-någon-tror-på-gud-och-tro-på-sig-själv-då-himlen-är-din-gräns
akhimien destiny franksättdintillittillgudochinteberoendeavnågontrortrosigsjälvhimlenärgränssätt dindin tillittillit tilltill gudgud ochoch inteinte beroendeberoende avav någonpå gudgud ochoch trotro påpå sigsig självsjälv dådå himlenhimlen ärär dindin gränssätt din tillitdin tillit tilltillit till gudtill gud ochgud och inteoch inte beroendeinte beroende avberoende av någontror på gudpå gud ochgud och trooch tro påtro på sigpå sig självsig själv dåsjälv då himlendå himlen ärhimlen är dinär din gränssätt din tillit tilldin tillit till gudtillit till gud ochtill gud och integud och inte beroendeoch inte beroende avinte beroende av någontror på gud ochpå gud och trogud och tro påoch tro på sigtro på sig självpå sig själv dåsig själv då himlensjälv då himlen ärdå himlen är dinhimlen är din gränssätt din tillit till guddin tillit till gud ochtillit till gud och intetill gud och inte beroendegud och inte beroende avoch inte beroende av någontror på gud och tropå gud och tro pågud och tro på sigoch tro på sig självtro på sig själv dåpå sig själv då himlensig själv då himlen ärsjälv då himlen är dindå himlen är din gräns

Oavsett hur svårt det är, aldrig lös tro på Gud. Tillit till Gud och Gud kommer att hjälpa dig.Kärlek är inte allt om lycka, det handlar också om de utmaningar, som du sätter din tro och tillit till Herren Jesus Kristus. Centreras med Gud.Livet är en engångs gåva. Använd den i bästa möjliga sätt. Så älskar, skratt, levande, vara sig själv, vara glad och ha tillit till Gud.Jag tror att om du sätter din tillit till Gud och låta allt gå genom honom du kommer bli förvånad över alla mirakel han kan utföra.Sätt din tro på Gud och självförtroende.Man inte diktera vad du gör eller hur man gör det. Om du tror på Gud, tro på Gud har din tro på honom. Det är där min tro ligger.