Sänk inte ditt värde bara för att hålla någon i ditt liv. Hitta någon som är villig att ge dig vad du är värd.


sänk-inte-ditt-värde-bara-för-att-hålla-någon-i-ditt-liv-hitta-någon-som-är-villig-att-ge-dig-vad-är-värd
sonya parkersänkintedittvärdebarafratthållanågonlivhittasomärvilliggedigvadvärdsänk inteinte dittditt värdevärde barabara förför attatt hållahålla någonnågon ii dittditt livhitta någonnågon somsom ärär villigvillig attatt gege digdig vadvad duär värdsänk inte dittinte ditt värdeditt värde baravärde bara förbara för attför att hållaatt hålla någonhålla någon inågon i ditti ditt livhitta någon somnågon som ärsom är villigär villig attvillig att geatt ge digge dig vaddig vad duvad du ärdu är värdsänk inte ditt värdeinte ditt värde baraditt värde bara förvärde bara för attbara för att hållaför att hålla någonatt hålla någon ihålla någon i dittnågon i ditt livhitta någon som ärnågon som är villigsom är villig attär villig att gevillig att ge digatt ge dig vadge dig vad dudig vad du ärvad du är värdsänk inte ditt värde barainte ditt värde bara förditt värde bara för attvärde bara för att hållabara för att hålla någonför att hålla någon iatt hålla någon i ditthålla någon i ditt livhitta någon som är villignågon som är villig attsom är villig att geär villig att ge digvillig att ge dig vadatt ge dig vad duge dig vad du ärdig vad du är värd

Sänk inte dina normer för att När du börjar ge alltför stor vikt vid någon i ditt liv, du tenderar att förlora ditt värde i deras liv.Om någon inte lysa upp ditt liv, inte ta av solglasögonen, bara hitta solsken någon annanstans.Spara ditt hjärta för någon som lämnar dig andfådd, för någon som är värd att dö förOm du inte känner till ditt eget värde och värde sedan inte förvänta sig någon annan att beräkna det för dig.Leva aldrig ditt liv för någon annan än dig, hitta och Gör vad gör dig lycklig