Rymd och ljus och ordning. De är de saker som män behöver lika mycket som de behöver bröd eller en plats att sova.


rymd-och-ljus-och-ordning-de-är-de-saker-som-män-behöver-lika-mycket-som-de-behöver-bröd-eller-plats-att-sova
rymdochljusordningdeärdesakersommänbehverlikamycketbrdellerplatsattsovarymd ochoch ljusljus ochde ärär dede sakersaker somsom mänmän behöverbehöver likalika mycketmycket somsom dede behöverbehöver brödbröd ellereller enen platsplats attatt sovarymd och ljusoch ljus ochljus och ordningde är deär de sakerde saker somsaker som mänsom män behövermän behöver likabehöver lika mycketlika mycket sommycket som desom de behöverde behöver brödbehöver bröd ellerbröd eller eneller en platsen plats attplats att sovarymd och ljus ochoch ljus och ordningde är de sakerär de saker somde saker som mänsaker som män behöversom män behöver likamän behöver lika mycketbehöver lika mycket somlika mycket som demycket som de behöversom de behöver brödde behöver bröd ellerbehöver bröd eller enbröd eller en platseller en plats atten plats att sovarymd och ljus och ordningde är de saker somär de saker som mände saker som män behöversaker som män behöver likasom män behöver lika mycketmän behöver lika mycket sombehöver lika mycket som delika mycket som de behövermycket som de behöver brödsom de behöver bröd ellerde behöver bröd eller enbehöver bröd eller en platsbröd eller en plats atteller en plats att sova

Jag älskar dammode, men kvinnor behöver inte mig lika mycket som män gör. Det är de män som inte har något att bära.Kvinnor behöver en anledning att ha sex. Män behöver bara en plats.Alla kvinnor behöver män. Barbie behöver hennes Ken behöver Minnie hennes Musse, Cinderella behöver hennes prins, och jag behöver dig!Liksom trädet behöver jorden, som natten behöver månen, som stjärnan behöver himlen, som gitarren behöver trimma behöver min värld Du...Vi har allt ljus som vi behöver, vi behöver bara sätta det i praktiken.Vi behöver män som kan drömma om saker som aldrig var, och fråga varför inte.