Resan av tusen ligor börjar med ett enda steg. Så får vi aldrig försumma något arbete för fred inom räckhåll, men små.


resan-av-tusen-ligor-börjar-med-ett-enda-steg-så-får-vi-aldrig-försumma-något-arbete-för-fred-inom-räckhåll-men-små
resanavtusenligorbrjarmedettendastegfårvialdrigfrsummanågotarbetefrfredinomräckhållmensmåresan avav tusentusen ligorbörjar medmed ettett endaenda stegså fårfår vivi aldrigaldrig försummaförsumma någotnågot arbetearbete förför fredfred inominom räckhållmen småresan av tusenav tusen ligortusen ligor börjarligor börjar medbörjar med ettmed ett endaett enda stegså får vifår vi aldrigvi aldrig försummaaldrig försumma någotförsumma något arbetenågot arbete förarbete för fredför fred inomfred inom räckhållresan av tusen ligorav tusen ligor börjartusen ligor börjar medligor börjar med ettbörjar med ett endamed ett enda stegså får vi aldrigfår vi aldrig försummavi aldrig försumma någotaldrig försumma något arbeteförsumma något arbete förnågot arbete för fredarbete för fred inomför fred inom räckhållresan av tusen ligor börjarav tusen ligor börjar medtusen ligor börjar med ettligor börjar med ett endabörjar med ett enda stegså får vi aldrig försummafår vi aldrig försumma någotvi aldrig försumma något arbetealdrig försumma något arbete förförsumma något arbete för frednågot arbete för fred inomarbete för fred inom räckhåll

Resan av tusen ligor börjar med ett enda steg. -Lao Tzu
resan-av-tusen-ligor-börjar-med-ett-enda-steg
Resan av tusen miles börjar med ett steg. -Lao Tzu
resan-av-tusen-miles-börjar-med-ett-steg
Resan av tusen miles börjar med en trogen steg.
resan-av-tusen-miles-börjar-med-trogen-steg
En resa på tusen miles börjar med ett enda steg
en-resa-på-tusen-miles-börjar-med-ett-enda-steg
En resa på tusen miles börjar med ett enda steg.
en-resa-på-tusen-miles-börjar-med-ett-enda-steg
Livet är en ständig förändring. Varje resa på tusen miles börjar med ett enda steg.
livet-är-ständig-förändring-varje-resa-på-tusen-miles-börjar-med-ett-enda-steg