Religionen är inte en avdelning av livet är något som kommer in i det hela.


religionen-är-inte-avdelning-av-livet-är-något-som-kommer-in-i-det-hela
religionenärinteavdelningavlivetnågotsomkommerindethelareligionen ärär inteinte enen avdelningavdelning avav livetlivet ärär någotnågot somsom kommerkommer inin ii detdet helareligionen är inteär inte eninte en avdelningen avdelning avavdelning av livetav livet ärlivet är någotär något somnågot som kommersom kommer inkommer in iin i deti det helareligionen är inte enär inte en avdelninginte en avdelning aven avdelning av livetavdelning av livet ärav livet är någotlivet är något somär något som kommernågot som kommer insom kommer in ikommer in i detin i det helareligionen är inte en avdelningär inte en avdelning avinte en avdelning av liveten avdelning av livet äravdelning av livet är någotav livet är något somlivet är något som kommerär något som kommer innågot som kommer in isom kommer in i detkommer in i det hela

Det är svårt att vänta på något som du tror kan inte existera utan dess ännu svårare att ge upp något du velat hela livet.Religionen är något kvar från barndom vår intelligens, kommer det att blekna bort som vi antar skäl och vetenskap som våra riktlinjer.Jag skriver mot religionen för om kvinnor vill leva som människor, kommer de att leva utanför religionen och islamisk lagVad feministerna vill mig är något de har inte undersökts eftersom det kommer från religionen. De vill att jag ska vittna.Religionen är kärlek; inte i något fall är det logisktKundservice är inte en avdelning, det är allas jobb.