Rabatterade biljettpriser, har en bil i varje parkeringsplats och Interstate Highway systemet göras varje plats tillgänglig - och varje plats lika.


rabatterade-biljettpriser-har-bil-i-varje-parkeringsplats-och-interstate-highway-systemet-göras-varje-plats-tillgänglig-och-varje-plats-lika
rabatteradebiljettpriserharbilvarjeparkeringsplatsochinterstatehighwaysystemetgrasplatstillgängliglikarabatterade biljettpriserhar enen bilbil ii varjevarje parkeringsplatsparkeringsplats ochoch interstateinterstate highwayhighway systemetsystemet görasgöras varjevarje platsplats tillgängligtillgängligochoch varjevarje platsplats likahar en bilen bil ibil i varjei varje parkeringsplatsvarje parkeringsplats ochparkeringsplats och interstateoch interstate highwayinterstate highway systemethighway systemet görassystemet göras varjegöras varje platsvarje plats tillgängligplats tillgängligoch varjeoch varje platsvarje plats likahar en bil ien bil i varjebil i varje parkeringsplatsi varje parkeringsplats ochvarje parkeringsplats och interstateparkeringsplats och interstate highwayoch interstate highway systemetinterstate highway systemet görashighway systemet göras varjesystemet göras varje platsgöras varje plats tillgängligvarje plats tillgängligoch varje platsoch varje plats likahar en bil i varjeen bil i varje parkeringsplatsbil i varje parkeringsplats ochi varje parkeringsplats och interstatevarje parkeringsplats och interstate highwayparkeringsplats och interstate highway systemetoch interstate highway systemet görasinterstate highway systemet göras varjehighway systemet göras varje platssystemet göras varje plats tillgängliggöras varje plats tillgängligoch varje plats lika

Aktivera varje kvinna som kan arbeta för att ta sin plats på arbetsfronten, enligt principen om lika lön för lika arbete. -Mao Tse-Tung
aktivera-varje-kvinna-som-kan-arbeta-för-att-sin-plats-på-arbetsfronten-enligt-principen-om-lika-lön-för-lika-arbete
Varje motgång, varje fel, bär varje hjärtesorg med det fröet på en lika stor eller större nytta.
varje-motgång-varje-fel-bär-varje-hjärtesorg-med-det-frö-på-lika-stor-eller-större-nytta
Varje motgång, varje fel, bär varje hjärtesorg med det fröet till en lika stor eller större nytta. -Napoleon Hill
varje-motgång-varje-fel-bär-varje-hjärtesorg-med-det-frö-till-lika-stor-eller-större-nytta
Ni har tagit upp varenda plats i mitt hjärta och nu när vi är klara du är fortfarande här i varje hörn
ni-har-tagit-upp-varenda-plats-i-mitt-hjärta-och-nu-när-vi-är-klara-är-fortfarande-här-i-varje-hörn
Gud har alltid något för dig, en nyckel för varje problem, ett ljus för varje skugga, en lättnad för varje sorg och en plan för varje morgon.
gud-har-alltid-något-för-dig-nyckel-för-varje-problem-ett-ljus-för-varje-skugga-lättnad-för-varje-sorg-och-plan-för-varje-morgon
Jag är tacksam, naturligtvis, för priset och tacksamma till Gud för varje berättelse, varje idé, varje ord, varje dag.
jag-är-tacksam-naturligtvis-för-priset-och-tacksamma-till-gud-för-varje-berättelse-varje-idé-varje-ord-varje-dag