Problemet med att ha ett öppet sinne, naturligtvis, är att människor kommer att insistera på att komma tillsammans och försöker att sätta saker i den.


problemet-med-att-ha-ett-öppet-sinne-naturligtvis-är-att-människor-kommer-att-insistera-på-att-komma-tillsammans-och-försöker-att-sätta-saker-i
terry pratchettproblemetmedatthaettppetsinnenaturligtvisärmänniskorkommerinsisterakommatillsammansochfrskersättasakerdenproblemet medmed attatt haha ettett öppetöppet sinneär attatt människorkommer attatt insisterainsistera påpå attatt kommakomma tillsammanstillsammans ochoch försökerförsöker attatt sättasätta sakersaker ii denproblemet med attmed att haatt ha ettha ett öppetett öppet sinneär att människoratt människor kommermänniskor kommer attkommer att insisteraatt insistera påinsistera på attpå att kommaatt komma tillsammanskomma tillsammans ochtillsammans och försökeroch försöker attförsöker att sättaatt sätta sakersätta saker isaker i den

Målet med utbildningen är att ersätta en tomt sinne med ett öppet sinne.
målet-med-utbildningen-är-att-ersätta-tomt-sinne-med-ett-öppet-sinne
Aldrig tro på allt du hör alltid hålla ett öppet sinne och ett öppet hjärta. -Anurag Prakash Ray
aldrig-tro-på-allt-hör-alltid-hålla-ett-öppet-sinne-och-ett-öppet-hjärta
Det är viktigt att hålla ett öppet sinne och vara beredd - ännu bättre, ivrig - att prova nya saker -Michael Abrash
det-är-viktigt-att-hålla-ett-öppet-sinne-och-vara-beredd-ännu-bättre-ivrig-att-prova-nya-saker
Världen är full av människor som har aldrig, sedan barndomen, mötte en öppen dörr med ett öppet sinne -EB Vit
världen-är-full-av-människor-som-har-aldrig-sedan-barndomen-mötte-öppen-dörr-med-ett-öppet-sinne
Jag försöker att se det goda i alla och försöker vara så bra som jag kan vara, men att vara en god människa gör att människor tror att du kan komma undan med saker.
jag-försöker-att-se-det-goda-i-alla-och-försöker-vara-så-bra-som-jag-kan-vara-men-att-vara-god-människa-gör-att-människor-tror-att-kan-komma
Problemet med människor är att de faller i kärlek och glömma vilka de försöker att vara människor som de inte.
problemet-med-människor-är-att-de-faller-i-kärlek-och-glömma-vilka-de-försöker-att-vara-människor-som-de-inte