Problemet är att det finns alltför många sissies och primadonnor - sluta prata och få det gjort.


problemet-är-att-det-finns-alltför-många-sissies-och-primadonnor-sluta-prata-och-få-det-gjort
orlando mcguireproblemetärattdetfinnsalltfrmångasissiesochprimadonnorslutapratagjortproblemet ärär attatt detdet finnsfinns alltföralltför mångamånga sissiessissies ochoch primadonnorslutasluta prataprata ochoch fåfå detdet gjortproblemet är attär att detatt det finnsdet finns alltförfinns alltför mångaalltför många sissiesmånga sissies ochsissies och primadonnoroch primadonnorsluta pratasluta prata ochprata och fåoch få detfå det gjortproblemet är att detär att det finnsatt det finns alltfördet finns alltför mångafinns alltför många sissiesalltför många sissies ochmånga sissies och primadonnorsissies och primadonnorsluta prata ochsluta prata och fåprata och få detoch få det gjortproblemet är att det finnsär att det finns alltföratt det finns alltför mångadet finns alltför många sissiesfinns alltför många sissies ochalltför många sissies och primadonnormånga sissies och primadonnorsluta prata och fåsluta prata och få detprata och få det gjort

Du måste sluta prata om problemet och börja prata om lösningen... börja tala ord seger.Sluta prata, sluta tänka, och det finns inget du inte förstår.Problemet är att alltför ofta finns det fyrtio hästkrafter under huven och en asspower vid rattenProblemet med äktenskapet är att det inte finns tillräckligt gifta och alltför mycket lås.Det finns alltför många böcker jag har inte läst, alltför många ställen har jag inte sett, alltför många minnen jag har inte hållit tillräckligt länge.Problemet med livet är att det finns så många vackra kvinnor och så lite tid.