Politiker har också ingen fritid, eftersom de alltid syftar till något utöver det politiska livet självt, makt och ära, eller lycka.


politiker-har-också-ingen-fritid-eftersom-de-alltid-syftar-till-något-utöver-det-politiska-livet-självt-makt-och-ära-eller-lycka
politikerharocksåingenfritideftersomdealltidsyftartillnågotutverdetpolitiskalivetsjälvtmaktochäraellerlyckapolitiker harhar ocksåockså ingeningen fritideftersom dede alltidalltid syftarsyftar tilltill någotnågot utöverutöver detdet politiskapolitiska livetlivet självtmakt ochoch äraeller lyckapolitiker har ocksåhar också ingenockså ingen fritideftersom de alltidde alltid syftaralltid syftar tillsyftar till någottill något utövernågot utöver detutöver det politiskadet politiska livetpolitiska livet självtmakt och ärapolitiker har också ingenhar också ingen fritideftersom de alltid syftarde alltid syftar tillalltid syftar till någotsyftar till något utövertill något utöver detnågot utöver det politiskautöver det politiska livetdet politiska livet självtpolitiker har också ingen fritideftersom de alltid syftar tillde alltid syftar till någotalltid syftar till något utöversyftar till något utöver dettill något utöver det politiskanågot utöver det politiska livetutöver det politiska livet självt

I det långa loppet, män slog bara vad de syftar på. Därför hade de bättre syftar till något hög.Karaktär är makt det gör vänner drar beskydd och stöd och öppnar vägen till rikedom, ära och lycka.Episk poesi uppvisar liv på något stort symbol attityd. Det kan inte strikt sägas symbolisera livet självt, men alltid något sätt att leva.Under årens lopp har det politiska etablissemanget har rynkade om en mainstream politiker nämner äktenskap.Behovet av fred i Nordirland går långt utöver den politiska stabiliteten. Det talar nu till den regionala Europa och även global stabilitet.Lång för lycka, eftersom det är vad livet innebär verkligen, där det finns ingen lycka, det finns ingen fred, och utan fred finns det ingen levande.