Politik är inte en dålig yrke. Om du lyckas det finns många belöningar, om du skäms så kan du alltid skriva en bok.


politik-är-inte-dålig-yrke-om-lyckas-det-finns-många-belöningar-om-skäms-så-kan-alltid-skriva-bok
politikärintedåligyrkeomlyckasdetfinnsmångabelningaromskämskanalltidskrivabokpolitik ärär inteinte enen dåligdålig yrkeom dudu lyckaslyckas detdet finnsfinns mångamånga belöningarom dudu skämsskäms såså kankan dudu alltidalltid skrivaskriva enen bokpolitik är inteär inte eninte en dåligen dålig yrkeom du lyckasdu lyckas detlyckas det finnsdet finns mångafinns många belöningarom du skämsdu skäms såskäms så kanså kan dukan du alltiddu alltid skrivaalltid skriva enskriva en bokpolitik är inte enär inte en dåliginte en dålig yrkeom du lyckas detdu lyckas det finnslyckas det finns mångadet finns många belöningarom du skäms sådu skäms så kanskäms så kan duså kan du alltidkan du alltid skrivadu alltid skriva enalltid skriva en bokpolitik är inte en dåligär inte en dålig yrkeom du lyckas det finnsdu lyckas det finns mångalyckas det finns många belöningarom du skäms så kandu skäms så kan duskäms så kan du alltidså kan du alltid skrivakan du alltid skriva endu alltid skriva en bok

Och du vill inte alltid skriva om politik bara för att skriva om politik.Jag känner för att skriva en bok finns det alltid en version i huvudet som är en fantastisk version, men då du skriver den version som du kan skriva.Jag tror inte en kommitté kan skriva en bok. Det kan, åh, styra ett land, kanske, men jag tror inte att det kan skriva en bok.En dålig bok är så mycket av en arbets att skriva som en bra, det kommer som uppriktigt från författarens själ.Jag älskar att köra bakom gamla människor. Du kan få så mycket gjort. Ät frukost, lunch och middag, läsa en bok, skriva en bokHur hemskt livet än tycks vara, finns det alltid någonting man kan göra och lyckas med. Så länge det finns liv, så finns det hopp.