Om du vill leva och njuta av nuet fullt, måste du bränna allt i det förflutna! Om du inte gör det kommer allt av det förflutna bränna dig!


om-vill-leva-och-njuta-av-nuet-fullt-måste-bränna-allt-i-det-förflutna-om-inte-gör-det-kommer-allt-av-det-förflutna-bränna-dig
prem tihanomvilllevaochnjutaavnuetfulltmåstebrännaalltdetfrflutnaintegrkommerfrflutnadigom dudu villvill levaleva ochoch njutanjuta avav nuetnuet fulltmåste dudu brännabränna alltallt ii detdet förflutnaom dudu inteinte görgör detdet kommerkommer alltallt avav detdet förflutnaförflutna brännabränna digom du villdu vill levavill leva ochleva och njutaoch njuta avnjuta av nuetav nuet fulltmåste du brännadu bränna alltbränna allt iallt i deti det förflutnaom du intedu inte görinte gör detgör det kommerdet kommer alltkommer allt avallt av detav det förflutnadet förflutna brännaförflutna bränna digom du vill levadu vill leva ochvill leva och njutaleva och njuta avoch njuta av nuetnjuta av nuet fulltmåste du bränna alltdu bränna allt ibränna allt i detallt i det förflutnaom du inte gördu inte gör detinte gör det kommergör det kommer alltdet kommer allt avkommer allt av detallt av det förflutnaav det förflutna brännadet förflutna bränna digom du vill leva ochdu vill leva och njutavill leva och njuta avleva och njuta av nuetoch njuta av nuet fulltmåste du bränna allt idu bränna allt i detbränna allt i det förflutnaom du inte gör detdu inte gör det kommerinte gör det kommer alltgör det kommer allt avdet kommer allt av detkommer allt av det förflutnaallt av det förflutna brännaav det förflutna bränna dig

Vi läker inte det förflutna genom bostad där; vi läka det förflutna genom att leva fullt ut i nuet.
vi-läker-inte-det-förflutna-genom-bostad-där-vi-läka-det-förflutna-genom-att-leva-fullt-ut-i-nuet
Vi kan inte förutsäga framtiden, inte heller kan vi ändra det förflutna, är allt vi kan göra uppskatta nuet och leva i nuet. -Rashida Rowe
vi-kan-inte-förutsäga-framtiden-inte-heller-kan-vi-ändra-det-förflutna-är-allt-vi-kan-göra-uppskatta-nuet-och-leva-i-nuet
Ta det förflutna bränna upp det och låta det gå bär på, du är starkare än du någonsin kommer att veta.
ta-det-förflutna-bränna-upp-det-och-lå-det-gå-bär-på-är-starkare-än-någonsin-kommer-att-veta
Du måste i förväg leva framtiden, inte återuppleva det förflutna och njuta av ögonblicket.
du-måste-i-förväg-leva-framtiden-inte-återuppleva-det-förflutna-och-njuta-av-ögonblicket
Vad du ser är inte allt. Om du vill förstå vad som händer inför dina ögon, titta på det förflutna. Den nuvarande är ett resultat av det förflutna.
vad-ser-är-inte-allt-om-vill-förstå-vad-som-händer-inför-dina-ögon-titta-på-det-förflutna-den-nuvarande-är-ett-resultat-av-det
Hes inte den enda som vill ha något han någonsin kan inte ha. Han måste sluta vara så upprörd över det förflutna och leva i nuet eller vad som helst.
hes-inte-den-enda-som-vill-ha-något-han-någonsin-kan-inte-ha-han-måste-sluta-vara-så-upprörd-över-det-förflutna-och-leva-i-nuet-eller-vad-som