Om du vill bli en framgångsrik löpare, måste man överväga allt. Det är ingen bra bara tänka på uthållighet och inte för att utveckla bra hastighet.


om-vill-bli-framgångsrik-löpare-måste-man-överväga-allt-det-är-ingen-bra-bara-tänka-på-uthållighet-och-inte-för-att-utveckla-bra
arthur lydiardomvillbliframgångsriklparemåstemanvervägaalltdetäringenbrabaratänkauthållighetochintefrattutvecklahastighetom dudu villvill blibli enen framgångsrikframgångsrik löparemåste manman övervägaöverväga alltdet ärär ingeningen brabra barabara tänkatänka påpå uthållighetuthållighet ochoch inteinte förför attatt utvecklautveckla brabra hastighetom du villdu vill blivill bli enbli en framgångsriken framgångsrik löparemåste man övervägaman överväga alltdet är ingenär ingen braingen bra barabra bara tänkabara tänka påtänka på uthållighetpå uthållighet ochuthållighet och inteoch inte förinte för attför att utvecklaatt utveckla brautveckla bra hastighetom du vill blidu vill bli envill bli en framgångsrikbli en framgångsrik löparemåste man överväga alltdet är ingen braär ingen bra baraingen bra bara tänkabra bara tänka påbara tänka på uthållighettänka på uthållighet ochpå uthållighet och inteuthållighet och inte föroch inte för attinte för att utvecklaför att utveckla braatt utveckla bra hastighetom du vill bli endu vill bli en framgångsrikvill bli en framgångsrik löparedet är ingen bra baraär ingen bra bara tänkaingen bra bara tänka påbra bara tänka på uthållighetbara tänka på uthållighet ochtänka på uthållighet och intepå uthållighet och inte föruthållighet och inte för attoch inte för att utvecklainte för att utveckla braför att utveckla bra hastighet

Jag tror att det finns ingen mantra för framgång. Man måste bara vara positivt och fortsätta göra ett bra arbete. Man måste fortsätta framåt och inte tänka mycket. -Madhuri Dixit
jag-tror-att-det-finns-ingen-mantra-för-framgång-man-måste-bara-vara-positivt-och-fortsätta-göra-ett-bra-arbete-man-måste-fortsätta-framåt
Jag kommer inte att vara en förebild för resten av mitt liv, jag vill bli en framgångsrik affärskvinna. Jag vill vara bra på allt. -Agbani Darego
jag-kommer-inte-att-vara-förebild-för-resten-av-mitt-liv-jag-vill-bli-framgångsrik-affärskvinna-jag-vill-vara-bra-på-allt
Ingen människa har en tillräckligt bra minne för att bli en framgångsrik lögnare.
ingen-människa-har-tillräckligt-bra-minne-för-att-bli-framgångsrik-lögnare
Oavsett kvinnor måste göra de måste göra dubbelt så bra som män att tänka hälften så bra. Lyckligtvis är det inte svårt. -Charlotte Whitton
oavsett-kvinnor-måste-göra-de-måste-göra-dubbelt-så-bra-som-män-att-tänka-hälften-så-bra-lyckligtvis-är-det-inte-svårt
Oavsett kvinnor gör de måste göra dubbelt så bra som män att tänka hälften så bra. Lyckligtvis är det inte svårt -Charlotte Whitton
oavsett-kvinnor-gör-de-måste-göra-dubbelt-så-bra-som-män-att-tänka-hälften-så-bra-lyckligtvis-är-det-inte-svårt
Man kan inte tänka bra, kärlek väl, Sov gott, om man inte har ätit bra
man-kan-inte-tänka-bra-kärlek-väl-sov-gott-om-man-inte-har-ätit-bra