Om vi dömer andra efter deras brister, då faller vi i en fälla.


om-vi-dömer-andra-efter-deras-brister-då-faller-vi-i-fälla
swami satchidanandaomvidmerandraefterderasbristerfallerfällaom vivi dömerandra efterefter derasderas bristerdå fallerfaller vivi ien fällaom vi dömervi dömer andradömer andra efterandra efter derasefter deras bristerdå faller vifaller vi ivi i eni en fällaom vi dömer andravi dömer andra efterdömer andra efter derasandra efter deras bristerdå faller vi ifaller vi i envi i en fällaom vi dömer andra eftervi dömer andra efter derasdömer andra efter deras bristerdå faller vi i enfaller vi i en fälla

Jag älskar hur när jag komma över någon hamnar de textning mig och jag faller tillbaka i deras fälla.Sanna vänner dömer inte varandra. De dömer andra människor, tillsammans.Vi tröttna på allt men vända andra till åtlöje, och gratulera oss på deras brister.Om vi verkligen älskar oss själva, trots våra brister, då vi kan älska andra trots deras.Män är mycket mer ovillig att ha sina svagheter och deras brister känd än deras brottNär du verkligen känner dig bekväm med dina egna brister, du inte känner sig hotade eller kränkt av brister du ser i andra människor.