Om du tar hand om hem först, kommer Gud att ta hand om resten.


om-tar-hand-om-hem-först-kommer-gud-att-hand-om-resten
omtarhandomhemfrstkommergudattrestenom dudu tartar handom hemhem förstkommer gudgud attatt tata handom restenom du tardu tar handtar hand omhand om hemom hem förstkommer gud attgud att taatt ta handta hand omhand om restenom du tar handdu tar hand omtar hand om hemhand om hem förstkommer gud att tagud att ta handatt ta hand omta hand om restenom du tar hand omdu tar hand om hemtar hand om hem förstkommer gud att ta handgud att ta hand omatt ta hand om resten

En riktig man tar hand om hem först.Den största gåva du kan ge en annan människa är din egen personliga utveckling. Jag brukade säga ”Om du tar hand om mig, så tar jag hand om dig.” Nu säger jag istället ”Jag tar hand om mig för din skull, så tar du hand om dig för min skull.”Andas – universum tar hand om resten.Ta hand om ditt liv och Herren tar hand om din död.Min definition av en anständigt samhälle är ett som i första hand tar hand om sina förlorare, och skyddar dess svaga.Kanske Gud och Djävulen dansade hand i hand runt varje enskild elektron