Om mitt sinne kan föreställa sig det, och mitt hjärta kan tro det, jag vet att jag kan uppnå det.


om-mitt-sinne-kan-föreställa-sig-det-och-mitt-hjärta-kan-tro-det-jag-vet-att-jag-kan-uppnå-det
jesse jacksonommittsinnekanfreställasigdetochhjärtatrojagvetattuppnådetom mittmitt sinnesinne kankan föreställaföreställa sigsig detoch mittmitt hjärtahjärta kankan trotro detjag vetvet attatt jagjag kankan uppnåuppnå detom mitt sinnemitt sinne kansinne kan föreställakan föreställa sigföreställa sig detoch mitt hjärtamitt hjärta kanhjärta kan trokan tro detjag vet attvet att jagatt jag kanjag kan uppnåkan uppnå detom mitt sinne kanmitt sinne kan föreställasinne kan föreställa sigkan föreställa sig detoch mitt hjärta kanmitt hjärta kan trohjärta kan tro detjag vet att jagvet att jag kanatt jag kan uppnåjag kan uppnå detom mitt sinne kan föreställamitt sinne kan föreställa sigsinne kan föreställa sig detoch mitt hjärta kan tromitt hjärta kan tro detjag vet att jag kanvet att jag kan uppnåatt jag kan uppnå det

Titta aldrig ner på någon om du hjälper dem. Om mitt sinne kan föreställa sig det, och mitt hjärta kan tro det, jag vet att jag kan uppnå det. -Jesse Jackson
titta-aldrig-ner-på-någon-om-hjälper-dem-om-mitt-sinne-kan-föreställa-sig-det-och-mitt-hjärta-kan-tro-det-jag-vet-att-jag-kan-uppnå-det
Jag kan föreställa i mitt sinne en värld utan krig, en värld utan hat. Och jag kan föreställa oss att attackera den världen, eftersom de aldrig skulle förvänta sig det. -Jack Handy
jag-kan-föreställa-i-mitt-sinne-värld-utan-krig-värld-utan-hat-och-jag-kan-föreställa-oss-att-attackera-den-världen-eftersom-de-aldrig
Oavsett människans sinne kan föreställa sig och tro, kan man uppnå.
oavsett-människans-sinne-kan-föreställa-sig-och-tro-kan-man-uppnå
Oavsett människans sinne kan föreställa sig och tro, kan man uppnå.... -Melchor Lim
oavsett-människans-sinne-kan-föreställa-sig-och-tro-kan-man-uppnå
Vad människans sinne kan föreställa sig och tro, kan man uppnå. -Napoleon Hill
vad-människans-sinne-kan-föreställa-sig-och-tro-kan-man-uppnå
Jag vet i mitt hjärta jag är bättre utan dig. Jag kan inte ljuga för mig själv att jag vet att det över, visste att du skulle bryta mitt hjärta. -Tynisha Keli
jag-vet-i-mitt-hjärta-jag-är-bättre-utan-dig-jag-kan-inte-ljuga-för-mig-själv-att-jag-vet-att-det-över-visste-att-skulle-bryta-mitt-hjärta