Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram.


om-man-inte-vet-var-man-ska-är-det-ingen-idé-att-skynda-sig-man-vet-ändå-inte-när-man-kommer-fram
nalle puhommanintevetvarskaärdetingenidéattskyndasigmanändånärkommerframom manman inteinte vetvet varvar manman skaska ärär detdet ingeningen idéidé attatt skyndaskynda sigman vetvet ändåändå inteinte närnär manman kommerkommer framom man inteman inte vetinte vet varvet var manvar man skaman ska ärska är detär det ingendet ingen idéingen idé attidé att skyndaatt skynda sigman vet ändåvet ändå inteändå inte närinte när mannär man kommerman kommer framom man inte vetman inte vet varinte vet var manvet var man skavar man ska ärman ska är detska är det ingenär det ingen idédet ingen idé attingen idé att skyndaidé att skynda sigman vet ändå intevet ändå inte närändå inte när maninte när man kommernär man kommer framom man inte vet varman inte vet var maninte vet var man skavet var man ska ärvar man ska är detman ska är det ingenska är det ingen idéär det ingen idé attdet ingen idé att skyndaingen idé att skynda sigman vet ändå inte närvet ändå inte när manändå inte när man kommerinte när man kommer fram

Skillnaden mellan en smart man och en klok man är att en smart man vet vad man ska säga, en vis man vet om eller inte att säga det. -Azgraybebly Joslan
skillnaden-mellan-smart-man-och-klok-man-är-att-smart-man-vet-vad-man-ska-säga-vis-man-vet-om-eller-inte-att-säga-det
Dess svårt när man vet att man ska inte hålla på, och ändå du är för kär att släppa taget.
dess-svårt-när-man-vet-att-man-ska-inte-hålla-på-och-ändå-är-för-kär-att-släppa-taget
Han var beryktad en av de vise män som gjorde svar på frågan, när en man ska gifta sig?
han-var-beryktad-av-de-vise-män-som-gjorde-svar-på-frågan-när-man-ska-gifta-sig-en-ung-man-ännu-inte-äldre-man-inte-alls
En man kan inte känna värdet av en kvinna som inte vet hur man ska respektera sig själv. -Vikrant Parsai
en-man-kan-inte-känna-värdet-av-kvinna-som-inte-vet-hur-man-ska-respektera-sig-själv
En man är välutbildad när han vet var man kan hitta vad han inte vet. -Georg Simmel
en-man-är-välutbildad-när-han-vet-var-man-kan-hitta-vad-han-inte-vet
När man älskar någon allt är klart - var att gå, vad man ska göra - allt tar hand om sig själv och man behöver inte be någon om någonting -Maxim Gorkij
när-man-älskar-någon-allt-är-klart-var-att-gå-vad-man-ska-göra-allt-tar-hand-om-sig-själv-och-man-behöver-inte-be-någon-om-någonting