Om du längtar efter fred, handla i fred och harmoni. Om du vill att världen ska förändras, börja med personen i spegeln.


om-längtar-efter-fred-handla-i-fred-och-harmoni-om-vill-att-världen-ska-förändras-börja-med-personen-i-spegeln
omlängtarefterfredhandlafredochharmonivillattvärldenskafrändrasbrjamedpersonenspegelnom dudu längtarlängtar efterefter fredhandla ii fredfred ochoch harmoniom dudu villvill attatt världenvärlden skaska förändrasbörja medmed personenpersonen ii spegelnom du längtardu längtar efterlängtar efter fredhandla i fredi fred ochfred och harmoniom du villdu vill attvill att världenatt världen skavärlden ska förändrasbörja med personenmed personen ipersonen i spegelnom du längtar efterdu längtar efter fredhandla i fred ochi fred och harmoniom du vill attdu vill att världenvill att världen skaatt världen ska förändrasbörja med personen imed personen i spegelnom du längtar efter fredhandla i fred och harmoniom du vill att världendu vill att världen skavill att världen ska förändrasbörja med personen i spegeln

Vi fortsätter att jaga för fred. Men lite vet vi att fred ska börja inifrån oss först innan vi ber om det från världen. -Ces Peta
vi-fortsätter-att-jaga-för-fred-men-lite-vet-vi-att-fred-ska-börja-inifrån-oss-först-innan-vi-ber-om-det-från-världen
Om vi ska lära verklig fred i den här världen, och om vi är att föra ett verkligt krig mot krig, måste vi börja med barnen.
om-vi-ska-lära-verklig-fred-i-den-här-världen-och-om-vi-är-att-föra-ett-verkligt-krig-krig-måste-vi-börja-med-barnen
Varje människa längtar efter fred och kärlek.
varje-människa-längtar-efter-fred-och-kärlek
Fred är mer än frånvaro av krig. Fred är överens. Harmoni. -Laini Taylor
fred-är-mer-än-frånvaro-av-krig-fred-är-överens-harmoni
Om du är fred på dig själv, du är i fred med världen och allt verkar trevlig.
om-är-fred-på-dig-själv-är-i-fred-med-världen-och-allt-verkar-trevlig
Vi kan aldrig få fred i den yttre världen tills vi sluta fred med oss
vi-kan-aldrig-få-fred-i-den-yttre-världen-tills-vi-sluta-fred-med-oss