Om jag kunde ha någon på kortnummer det skulle vara George Clooney. Han verkar vara en cool kille som skulle ge goda råd.


om-jag-kunde-ha-någon-på-kortnummer-det-skulle-vara-george-clooney-han-verkar-vara-cool-kille-som-skulle-ge-goda-råd
omjagkundehanågonkortnummerdetskullevarageorgeclooneyhanverkarcoolkillesomgegodarådom jagjag kundekunde haha någonnågon påpå kortnummerkortnummer detdet skulleskulle varavara georgegeorge clooneyhan verkarverkar varavara enen coolcool killekille somsom skulleskulle gege godagoda rådom jag kundejag kunde hakunde ha någonha någon pånågon på kortnummerpå kortnummer detkortnummer det skulledet skulle varaskulle vara georgevara george clooneyhan verkar varaverkar vara envara en coolen cool killecool kille somkille som skullesom skulle geskulle ge godage goda rådom jag kunde hajag kunde ha någonkunde ha någon påha någon på kortnummernågon på kortnummer detpå kortnummer det skullekortnummer det skulle varadet skulle vara georgeskulle vara george clooneyhan verkar vara enverkar vara en coolvara en cool killeen cool kille somcool kille som skullekille som skulle gesom skulle ge godaskulle ge goda rådom jag kunde ha någonjag kunde ha någon påkunde ha någon på kortnummerha någon på kortnummer detnågon på kortnummer det skullepå kortnummer det skulle varakortnummer det skulle vara georgedet skulle vara george clooneyhan verkar vara en coolverkar vara en cool killevara en cool kille somen cool kille som skullecool kille som skulle gekille som skulle ge godasom skulle ge goda råd

Alla hakar upp med George Clooney. Han är en verkligt cool kille. Han använder sina krafter för gott.
alla-hakar-upp-med-george-clooney-han-är-verkligt-cool-kille-han-använder-sina-krafter-för-gott
Om jag kunde arbeta med någon aktör skulle behöva vara Johnny Depp. Han är cool.
om-jag-kunde-arbeta-med-någon-aktör-skulle-behöva-vara-johnny-depp-han-är-cool
Personligen var jag aldrig cool kille. Jag var alltid en slags bokmal. Jag vill bara vara mer som Troy, eftersom han är så cool.
personligen-var-jag-aldrig-cool-kille-jag-var-alltid-slags-bokmal-jag-vill-bara-vara-mer-som-troy-eftersom-han-är-så-cool
Sanningen är, om jag kunde vara med någon, skulle det fortfarande vara dig.
sanningen-är-om-jag-kunde-vara-med-någon-skulle-det-fortfarande-vara-dig
Jag tror att om jag kunde vara någon superhjälte, skulle det förmodligen vara min mamma... men jag tror inte att jag skulle se alltför bra i höga klackar, så det kommer inte att hända.
jag-tror-att-om-jag-kunde-vara-någon-superhjälte-skulle-det-förmodligen-vara-min-mamma-men-jag-tror-inte-att-jag-skulle-se-alltför-bra-i-höga
Jag skulle snarare vara en tik än en hacka. Jag skulle snarare säga som det är än blåsa varje kille jag känner
jag-skulle-snarare-vara-tik-än-hacka-jag-skulle-snarare-säga-som-det-är-än-blå-varje-kille-jag-känner