Om din lycka beror på vad någon annan gör det, antar jag att du har ett problem.


om-din-lycka-beror-på-vad-någon-annan-gör-det-antar-jag-att-har-ett-problem
omdinlyckaberorvadnågonannangrdetantarjagattharettproblemom dindin lyckalycka berorpå vadvad någonnågon annanannan görgör detantar jagjag attatt dudu harhar ettett problemom din lyckadin lycka berorlycka beror påberor på vadpå vad någonvad någon annannågon annan görannan gör detantar jag attjag att duatt du hardu har etthar ett problemom din lycka berordin lycka beror pålycka beror på vadberor på vad någonpå vad någon annanvad någon annan görnågon annan gör detantar jag att dujag att du haratt du har ettdu har ett problemom din lycka beror pådin lycka beror på vadlycka beror på vad någonberor på vad någon annanpå vad någon annan görvad någon annan gör detantar jag att du harjag att du har ettatt du har ett problem

Om din lycka beror på vad någon annan gör, än du aldrig kommer att vara glada egentligen.Kom ihåg att lycka inte beror på vem du är eller vad du har det beror enbart på vad du tycker.Kom ihåg att lycka inte beror på vem du är eller vad du har, beror det enbart på vad du tycker.Lycka beror inte på vad vi har, men det beror på hur vi känner mot vad vi har.Jag antar att jag har en högt utvecklad förmåga till självbedrägeri, så dess inga problem för mig att tro att Im någon annan.Någon någonstans önskar att de hade vad du har. Var tacksam för vad du har och hålla dem tätt, innan någon annan gör det åt dig.