Om det kommer att göra dig glad att inse att du är värt det, tror att du förtjänar det och sedan kämpa för det.


om-det-kommer-att-göra-dig-glad-att-inse-att-är-värt-det-tror-att-förtjänar-det-och-sedan-kämpa-för-det
sonya parkeromdetkommerattgradiggladinseärvärtdettrorfrtjänarochsedankämpafrdetom detdet kommerkommer attatt göragöra digdig gladglad attatt inseinse attatt duär värtvärt detatt dudu förtjänarförtjänar detdet ochoch sedansedan kämpakämpa förför detom det kommerdet kommer attkommer att göraatt göra diggöra dig gladdig glad attglad att inseatt inse attinse att duatt du ärdu är värtär värt dettror att duatt du förtjänardu förtjänar detförtjänar det ochdet och sedanoch sedan kämpasedan kämpa förkämpa för detom det kommer attdet kommer att görakommer att göra digatt göra dig gladgöra dig glad attdig glad att inseglad att inse attatt inse att duinse att du äratt du är värtdu är värt dettror att du förtjänaratt du förtjänar detdu förtjänar det ochförtjänar det och sedandet och sedan kämpaoch sedan kämpa försedan kämpa för detom det kommer att göradet kommer att göra digkommer att göra dig gladatt göra dig glad attgöra dig glad att insedig glad att inse attglad att inse att duatt inse att du ärinse att du är värtatt du är värt dettror att du förtjänar detatt du förtjänar det ochdu förtjänar det och sedanförtjänar det och sedan kämpadet och sedan kämpa föroch sedan kämpa för det

Kämpa för det man tror på, för om du inte gör det, kommer du att alltid kämpa mot dig själv. -Keisha Keenleyside
kämpa-för-det-man-tror-på-för-om-inte-gör-det-kommer-att-alltid-kämpa-dig-själv
Det viktigaste för att lyckas är själv tro och tillförsikt. Tro att du förtjänar det, tror du kan göra det, och du kommer att få det. -Anil Sinha
det-viktigaste-för-att-lyckas-är-själv-tro-och-tillförsikt-tro-att-förtjänar-det-tror-kan-göra-det-och-kommer-att-få-det
Kämpa för människor och de saker du älskar, oavsett vilken uppgift eller risk du kan möta, kommer det att vara värt det.
kämpa-för-människor-och-de-saker-älskar-oavsett-vilken-uppgift-eller-risk-kan-mö-kommer-det-att-vara-värt-det
Ibland du tror att du ska ge upp, men om det är värt att kämpa för då slåss för vad som är rätt.
ibland-tror-att-ska-ge-upp-men-om-det-är-värt-att-kämpa-för-då-slåss-för-vad-som-är-rätt
Ingenting värt att ha kommer lätt, ju mer du har att kämpa för att uppnå det minst troligt att du skulle ta det för givet!
ingenting-värt-att-ha-kommer-lätt-ju-mer-har-att-kämpa-för-att-uppnå-det-minst-troligt-att-skulle-det-för-givet
När du tror att du förtjänar vad det är du vill, först då kommer att vara modig nog att intensifiera och göra anspråk på det. -Nishan Panwar
när-tror-att-förtjänar-vad-det-är-vill-först-då-kommer-att-vara-modig-nog-att-intensifiera-och-göra-anspråk-på-det