Om du ägnar ditt liv beklagar saker i det förflutna, innan du vet det... du kommer att ha slösat bort ditt liv på ånger.


om-ägnar-ditt-liv-beklagar-saker-i-det-förflutna-innan-vet-det-kommer-att-ha-slösat-bort-ditt-liv-på-ånger
omägnardittlivbeklagarsakerdetfrflutnainnanvetdetkommeratthaslsatbortångerom dudu ägnarägnar dittditt livliv beklagarbeklagar sakersaker ii detdet förflutnainnan dudu vetvet detdet dudu kommerkommer attatt haha slösatslösat bortbort dittditt livliv påpå ångerom du ägnardu ägnar dittägnar ditt livditt liv beklagarliv beklagar sakerbeklagar saker isaker i deti det förflutnainnan du vetdu vet detvet det dudet du kommerdu kommer attkommer att haatt ha slösatha slösat bortslösat bort dittbort ditt livditt liv påliv på ångerom du ägnar dittdu ägnar ditt livägnar ditt liv beklagarditt liv beklagar sakerliv beklagar saker ibeklagar saker i detsaker i det förflutnainnan du vet detdu vet det duvet det du kommerdet du kommer attdu kommer att hakommer att ha slösatatt ha slösat bortha slösat bort dittslösat bort ditt livbort ditt liv påditt liv på ångerom du ägnar ditt livdu ägnar ditt liv beklagarägnar ditt liv beklagar sakerditt liv beklagar saker iliv beklagar saker i detbeklagar saker i det förflutnainnan du vet det dudu vet det du kommervet det du kommer attdet du kommer att hadu kommer att ha slösatkommer att ha slösat bortatt ha slösat bort dittha slösat bort ditt livslösat bort ditt liv påbort ditt liv på ånger

Inte spendera ditt liv är bitter. Ägnar ditt liv välsignas!Tänk inte för mycket, kommer du att hela ditt liv bort. Sluta, sluta ögonen och följ ditt hjärta. Jag garanterar dig, det vet vägen.Jag beklagar aldrig mitt förflutna, jag beklagar bara hela tiden jag har slösat bort med fel personer. Som inte ens förtjänar mina ansträngningar.Ibland behöver du bara lägga det förflutna bort och gå vidare med ditt liv.När du tar bort onödiga människor från ditt liv, kommer bra saker börjar hända för dig och det kommer inte vara en tillfällighet.När du skär negativa människor ur ditt liv, och du börja göra positiva saker med ditt liv kommer du att en mycket gladare och stressfri.