Och det är dags för dem som talar om familjevärderingar att börja värdera familjer.


och-det-är-dags-för-dem-som-talar-om-familjevärderingar-att-börja-värdera-familjer
senator john kerryochdetärdagsfrdemsomtalaromfamiljevärderingarattbrjavärderafamiljeroch detdet ärär dagsdags förför demdem somsom talartalar omom familjevärderingarfamiljevärderingar attatt börjabörja värderavärdera familjeroch det ärdet är dagsär dags fördags för demför dem somdem som talarsom talar omtalar om familjevärderingarom familjevärderingar attfamiljevärderingar att börjaatt börja värderabörja värdera familjeroch det är dagsdet är dags förär dags för demdags för dem somför dem som talardem som talar omsom talar om familjevärderingartalar om familjevärderingar attom familjevärderingar att börjafamiljevärderingar att börja värderaatt börja värdera familjeroch det är dags fördet är dags för demär dags för dem somdags för dem som talarför dem som talar omdem som talar om familjevärderingarsom talar om familjevärderingar atttalar om familjevärderingar att börjaom familjevärderingar att börja värderafamiljevärderingar att börja värdera familjer

Hur kan vi lära familjevärderingar när dess mer än uppenbart av arvet bakom familjer slutade valueing det själv.Nytt år är det dags att börja leva och tid för att stoppa oroande, är det dags att börja kärleksfull och tid att sluta hata!Din kärlek, känslor, känsla, din tid och energi alla är mycket värdefull spara dem för någon som kommer att värdera dem.Säg adjö till det förflutna, eftersom det är dags att gå vidare, är det dags att börja om från början.Jag vill vara värdiga att ha detta liv och jag måste börja värdera det först.Det största hindret för vår lycka är under värdera vad vi har, och över värdera vad andra har.