Obama och hans attack hundar har inget annat än hat och ilska i sina hjärtan och spyr det när det är möjligt.


obama-och-hans-attack-hundar-har-inget-annat-än-hat-och-ilska-i-sina-hjärtan-och-spyr-det-när-det-är-möjligt
obamaochhansattackhundarharingetannatänhatilskasinahjärtanspyrdetnärärmjligtobama ochoch hanshans attackattack hundarhundar harhar ingetinget annatannat änän hathat ochoch ilskailska ii sinasina hjärtanhjärtan ochoch spyrspyr detdet närnär detdet ärär möjligtobama och hansoch hans attackhans attack hundarattack hundar harhundar har ingethar inget annatinget annat änannat än hatän hat ochhat och ilskaoch ilska iilska i sinai sina hjärtansina hjärtan ochhjärtan och spyroch spyr detspyr det närdet när detnär det ärdet är möjligtobama och hans attackoch hans attack hundarhans attack hundar harattack hundar har ingethundar har inget annathar inget annat äninget annat än hatannat än hat ochän hat och ilskahat och ilska ioch ilska i sinailska i sina hjärtani sina hjärtan ochsina hjärtan och spyrhjärtan och spyr detoch spyr det närspyr det när detdet när det ärnär det är möjligtobama och hans attack hundaroch hans attack hundar harhans attack hundar har ingetattack hundar har inget annathundar har inget annat änhar inget annat än hatinget annat än hat ochannat än hat och ilskaän hat och ilska ihat och ilska i sinaoch ilska i sina hjärtanilska i sina hjärtan ochi sina hjärtan och spyrsina hjärtan och spyr dethjärtan och spyr det näroch spyr det när detspyr det när det ärdet när det är möjligt

Ilska och hat mot en vi älskar stål våra hjärtan, men förakt eller synd lämnar oss tyst och skämmas.I hjärtat av en mor hittar inget utrymme för hat eller ilska när det gäller hennes barnMan kan övervinna krafter negativa känslor, som ilska och hat, genom att odla sina motkrafter, som kärlek och medkänsla.När inget annat fungerar, överlämnande till Gud, och låt din tro tar dig igenom. Det är det enda du har ibland när allt verkar förlorat.Precis som jag förutspådde, heter Obama idag för ännu fler skattehöjningar. Republikanerna spelade rätt i hans händer och blåste sina kort.En mans verklig besittning är hans minne. I inget annat är han rik, i inget annat är han dålig.