Oavsett vilken nivå av din förmåga, du har mer potential än du någonsin kan utvecklas under en livstid.


oavsett-vilken-nivå-av-din-förmåga-har-mer-potential-än-någonsin-kan-utvecklas-under-livstid
james t mccayoavsettvilkennivåavdinfrmågaharmerpotentialännågonsinkanutvecklasunderlivstidoavsett vilkenvilken nivånivå avav dindin förmågadu harhar mermer potentialpotential ändu någonsinnågonsin kankan utvecklasutvecklas underunder enen livstidoavsett vilken nivåvilken nivå avnivå av dinav din förmågadu har merhar mer potentialmer potential änpotential än duän du någonsindu någonsin kannågonsin kan utvecklaskan utvecklas underutvecklas under enunder en livstidoavsett vilken nivå avvilken nivå av dinnivå av din förmågadu har mer potentialhar mer potential änmer potential än dupotential än du någonsinän du någonsin kandu någonsin kan utvecklasnågonsin kan utvecklas underkan utvecklas under enutvecklas under en livstidoavsett vilken nivå av dinvilken nivå av din förmågadu har mer potential änhar mer potential än dumer potential än du någonsinpotential än du någonsin kanän du någonsin kan utvecklasdu någonsin kan utvecklas undernågonsin kan utvecklas under enkan utvecklas under en livstid

Värld amerikansk politik är mer omtvistad än det någonsin har varit i min livstid.
värld-amerikansk-politik-är-mer-omtvistad-än-det-någonsin-har-varit-i-min-livstid
Om du har två vänner i din livstid, du har tur. Om du har en god vän, du är mer än lycklig. -Bryon Douglas
om-har-två-vänner-i-din-livstid-har-tur-om-har-god-vän-är-mer-än-lycklig
Människor tillbringar en livstid letar efter mer, när de kunde ha tillbringat en livstid att njuta av vad livet har erbjudit
människor-tillbringar-livstid-letar-efter-mer-när-de-kunde-ha-tillbringat-livstid-att-njuta-av-vad-livet-har-erbjudit
Att vem du är. Oavsett var du bor, vilken hudfärg eller vilken religion du har, du är unik och speciell
att-vem-är-oavsett-var-bor-vilken-hudfärg-eller-vilken-religion-har-är-unik-och-speciell
Oavsett vad hans ställning eller erfarenhet i livet, det finns i alla mer latent än utvecklad förmåga långt mer oanvänd än används makt.
oavsett-vad-hans-ställning-eller-erfarenhet-i-livet-det-finns-i-alla-mer-latent-än-utvecklad-förmåga-långt-mer-oanvänd-än-används-makt
Alla män kan se denna taktik där jag erövra, men vad ingen kan se är strategin ur vilken seger utvecklas.
alla-män-kan-se-denna-taktik-där-jag-erövra-men-vad-ingen-kan-se-är-strategin-ur-vilken-seger-utvecklas