Natten har kommit till dem som sover, drömmer bara de kan inte hålla.


natten-har-kommit-till-dem-som-sover-drömmer-bara-de-kan-inte-hålla
enyanattenharkommittilldemsomsoverdrmmerbaradekanintehållanatten harhar kommitkommit tilltill demdem somsom soverdrömmer barabara dede kankan inteinte hållanatten har kommithar kommit tillkommit till demtill dem somdem som soverdrömmer bara debara de kande kan intekan inte hållanatten har kommit tillhar kommit till demkommit till dem somtill dem som soverdrömmer bara de kanbara de kan intede kan inte hållanatten har kommit till demhar kommit till dem somkommit till dem som soverdrömmer bara de kan intebara de kan inte hålla

Bra drömmar kommer inte billig, har du att betala för dem och om du bara drömmer när du sover detta är inget sätt för dem att komma till liv... att överleva.Han drömmer med ögonen öppna, och de som drömmer med öppna ögon är farliga, för de vet inte när deras drömmar kommit till ett slut.Vi äger nästan all vår kunskap inte till dem som har kommit överens om, men för dem som har skilt sig åt.Gud ger mirakel för dem som tror, ​​mod till dem med tro, hopp till dem som drömmer, och kärlek till dem som accepterar.Vi sover tryggt i våra sängar eftersom grova män står redo i natten för att besöka våld på dem som skulle skada oss.Människor växer snabbare på natten än under dagen på grund av hypofysen, släpper ett tillväxthormon på natten medan en person sover.