nöden-är-uppfinningarnas-moder-är-dum-ordspråk-nöden-är-mor-till-meningslö-knep-är-mycket-närmare-sanningen
alfred north whiteheadndenäruppfinningarnasmoderdumordspråkmortillmeningslsaknepmycketnärmaresanningennöden ärär uppfinningarnasuppfinningarnas moderen dumnöden ärär mortill meningslösameningslösa knepär mycketmycket närmarenärmare sanningennöden är uppfinningarnasär uppfinningarnas moderär en dumen dum ordspråknöden är morär mor tillmor till meningslösatill meningslösa knepär mycket närmaremycket närmare sanningennöden är uppfinningarnas moderär en dum ordspråknöden är mor tillär mor till meningslösamor till meningslösa knepär mycket närmare sanningennöden är mor till meningslösaär mor till meningslösa knep

Nöden är uppfinningarnas moder, är det sant, men dess far är kreativitet och kunskap är barnmorskan -Jonathan Schattke
nöden-är-uppfinningarnas-moder-är-det-sant-men-dess-far-är-kreativitet-och-kunskap-är-barnmorskan
Nöden har ingen lag utom att erövra -Publilius Syrus
nöden-har-ingen-lag-utom-att-erövra
Nöden är blind tills den blir medveten. Frihet är medvetandet om nödvändighet.
nöden-är-blind-tills-den-blir-medveten-frihet-är-medvetandet-om-nödvändighet
Nödvändighet, uppfinningarnas moder -George Farquhar
nödvändighet-uppfinningarnas-moder
Nödvändighet, som är uppfinningarnas moder. -Plato
nödvändighet-som-är-uppfinningarnas-moder