När vissa människor att förvärva framgång de tenderar att glömma att för att nå toppen var de tvungna att börja från botten.


när-vissa-människor-att-förvärva-framgång-de-tenderar-att-glömma-att-för-att-nå-toppen-var-de-tvungna-att-börja-från-botten
rashida rowenärvissamänniskorattfrvärvaframgångdetenderarglmmafrtoppenvartvungnabrjafrånbottennär vissavissa människoratt förvärvaförvärva framgångframgång dede tenderartenderar attatt glömmaglömma attatt förför attatt nånå toppentoppen varvar dede tvungnatvungna attatt börjabörja frånfrån bottennär vissa människorvissa människor attmänniskor att förvärvaatt förvärva framgångförvärva framgång deframgång de tenderarde tenderar atttenderar att glömmaatt glömma attglömma att föratt för attför att nåatt nå toppennå toppen vartoppen var devar de tvungnade tvungna atttvungna att börjaatt börja frånbörja från bottennär vissa människor attvissa människor att förvärvamänniskor att förvärva framgångatt förvärva framgång deförvärva framgång de tenderarframgång de tenderar attde tenderar att glömmatenderar att glömma attatt glömma att förglömma att för attatt för att nåför att nå toppenatt nå toppen varnå toppen var detoppen var de tvungnavar de tvungna attde tvungna att börjatvungna att börja frånatt börja från bottennär vissa människor att förvärvavissa människor att förvärva framgångmänniskor att förvärva framgång deatt förvärva framgång de tenderarförvärva framgång de tenderar attframgång de tenderar att glömmade tenderar att glömma atttenderar att glömma att föratt glömma att för attglömma att för att nåatt för att nå toppenför att nå toppen varatt nå toppen var denå toppen var de tvungnatoppen var de tvungna attvar de tvungna att började tvungna att börja fråntvungna att börja från botten

Testet av framgång är inte vad du gör när du är på toppen. Framgång är hur högt du studsar när du träffar bottenVissa människor behöver för att vara kvar i toppen. De är rädda för att starta från noll, eftersom de fruktar kritikerna.Det är lätt att falla från toppen än att stiga från botten, inte bråttom i livet, gå steg för steg och nå ditt öde.Den första begravning för Andrew Goodman var på kvällen och det var en hel del arbete. Till att börja med var de tvungna att döda honom.Jag älskar dig överallt och var som helst i och utanför och inne i topp till botten och botten till toppenEn raisin droppades i en glas färsk champagne kommer att studsa upp och ned kontinuerligt från botten av glaset till toppen.