När man älskar någon allt är klart - var att gå, vad man ska göra - allt tar hand om sig själv och man behöver inte be någon om någonting


när-man-älskar-någon-allt-är-klart-var-att-gå-vad-man-ska-göra-allt-tar-hand-om-sig-själv-och-man-behöver-inte-be-någon-om-någonting
maxim gorkijnärmanälskarnågonalltärklartvarattvadskagratarhandomsigsjälvochbehverintebenågontingnär manman älskarälskar någonnågon alltallt ärär klartklartvarvar attatt gåvad manman skaska göragöraalltallt tartar handom sigsig självsjälv ochoch manman behöverbehöver inteinte bebe någonnågon omom någontingnär man älskarman älskar någonälskar någon alltnågon allt ärallt är klartär klartvar attvar att gåvad man skaman ska göraska göraallt tarallt tar handtar hand omhand om sigom sig självsig själv ochsjälv och manoch man behöverman behöver intebehöver inte beinte be någonbe någon omnågon om någontingnär man älskar någonman älskar någon alltälskar någon allt ärnågon allt är klartallt är klartvar att gåvad man ska göraman ska göraallt tar handallt tar hand omtar hand om sighand om sig självom sig själv ochsig själv och mansjälv och man behöveroch man behöver inteman behöver inte bebehöver inte be någoninte be någon ombe någon om någontingnär man älskar någon alltman älskar någon allt ärälskar någon allt är klartnågon allt är klartvad man ska göraallt tar hand omallt tar hand om sigtar hand om sig självhand om sig själv ochom sig själv och mansig själv och man behöversjälv och man behöver inteoch man behöver inte beman behöver inte be någonbehöver inte be någon ominte be någon om någonting

Jag gör inte anspråk på att berätta för folk hur man ska leva sitt andra liv än att göra det rätta och arbeta hårt. Allt annat bör ta hand om sig själv. -Dave Anderson
jag-gör-inte-anspråk-på-att-berätta-för-folk-hur-man-ska-leva-sitt-andra-liv-än-att-göra-det-rätta-och-arbeta-hårt-allt-annat-bör-hand-om
Vi leder först med gott exempel! Allt vi säger eller gör skickar ett meddelande, sätter en ton, eller lär människor vad man ska göra eller vad man inte ska göra -Sheila M Bethel
vi-leder-först-med-gott-exempel-allt-vi-säger-eller-gör-skickar-ett-meddelande-sätter-eller-lär-människor-vad-man-ska-göra-eller-vad-man-inte
En expert är någon som har lyckats göra beslut och domar enklare genom att veta vad man ska uppmärksamma och vad man ska ignorera. -Edward De Bono
en-expert-är-någon-som-har-lyckats-göra-beslut-och-domar-enklare-genom-att-veta-vad-man-ska-uppmärksamma-och-vad-man-ska-ignorera
Medan man funderar på vad man ska göra kan man slå sig ner och sjunga en visa. -Nalle Puh
medan-man-funderar-på-vad-man-ska-göra-kan-man-slå-sig-ner-och-sjunga-visa
Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram. -Nalle Puh
om-man-inte-vet-var-man-ska-är-det-ingen-idé-att-skynda-sig-man-vet-ändå-inte-när-man-kommer-fram
Logik tar hand om sig själv; allt vi behöver göra är att titta och se hur den gör det -Ludwig Wittgenstein
logik-tar-hand-om-sig-själv-allt-vi-behöver-göra-är-att-titta-och-se-hur-den-gör-det