När du hittar den fred i dig själv, då du kommer att hitta fred i världen.


när-hittar-den-fred-i-dig-själv-då-kommer-att-hitta-fred-i-världen
närhittardenfreddigsjälvkommeratthittavärldennär dudu hittarhittar denden fredfred ii digdig självdu kommerkommer attatt hittahitta fredfred ii världennär du hittardu hittar denhittar den fredden fred ifred i digi dig självdå du kommerdu kommer attkommer att hittaatt hitta fredhitta fred ifred i världennär du hittar dendu hittar den fredhittar den fred iden fred i digfred i dig självdå du kommer attdu kommer att hittakommer att hitta fredatt hitta fred ihitta fred i världennär du hittar den freddu hittar den fred ihittar den fred i digden fred i dig självdå du kommer att hittadu kommer att hitta fredkommer att hitta fred iatt hitta fred i världen

Om du är fred på dig själv, du är i fred med världen och allt verkar trevlig.
om-är-fred-på-dig-själv-är-i-fred-med-världen-och-allt-verkar-trevlig
Den frid som finns inom oss, måste vi upplever det. Och om vi söker fred utanför vi aldrig kommer att hitta fred inom.
den-frid-som-finns-inom-oss-måste-vi-upplever-det-och-om-vi-söker-fred-utanför-vi-aldrig-kommer-att-hitta-fred-inom
Om du har positiva människor omkring dig, kommer du att hitta dig själv omgiven av kärlek och fred, även i situationer som är utmanande. -Anil Kumar Sinha
om-har-positiva-människor-omkring-dig-kommer-att-hitta-dig-själv-omgiven-av-kärlek-och-fred-även-i-situationer-som-är-utmanande
Vi kan aldrig få fred i den yttre världen tills vi sluta fred med oss
vi-kan-aldrig-få-fred-i-den-yttre-världen-tills-vi-sluta-fred-med-oss
Först hålla fred inom dig själv, då du kan även skapa fred i andra. -Thomas Kempis
först-hålla-fred-inom-dig-själv-då-kan-även-skapa-fred-i-andra
Du måste sluta fred med dig själv. Nyckeln är att hitta harmonin av vad du har.
du-måste-sluta-fred-med-dig-själv-nyckeln-är-att-hitta-harmonin-av-vad-har