När en flicka säger


när-flicka-säger-det-är-okej-''-jag-mår-bra-eller-oroa-dig-inte-om-det-det-är-inte-okej-hon-är-inte-bra-och-bör-definitivt-oroa-sig-för
närflickasägerdetärokej''jagmårbraelleroroadiginteomdetdethonbraochbrdefinitivtoroasigfrdetnär enen flickaflicka sägerdet ärär okejjagjag mårmår braoroa digdig inteinte omdet ärär inteinte okejhon ärär inteinte brabra ochoch dudu börbör definitivtoroa sigsig förför detnär en flickaen flicka sägerdet är okejjag mårjag mår braoroa dig intedig inte omdet är inteär inte okejhon är inteär inte brainte bra ochbra och duoch du bördu bör definitivtbör definitivt oroadefinitivt oroa sigoroa sig försig för det

När en flicka säger oroa dig inte om det, youd bättre oroa sig för det.Oroa dig inte, allt i slutändan kommer att vara okej, och om det inte är okej... då är det inte slutet.Det spelar ingen roll hur ont en flicka är, när du säger hur mår du hon ska svara jag är okej!!Allt kommer att vara okej oroa dig inte ja det är vad alla verkar säga dessa dagarBara en gång, när jag säger Om du frågade en flicka hur hon gör och hon paus i några sekunder innan du svarar