Mitt sinne för mig ett rike är; Sådana nuvarande glädje däri jag tycker att det överträffar alla andra lycka som jorden ger eller växer med typ


mitt-sinne-för-mig-ett-rike-är-sådana-nuvarande-glädje-däri-jag-tycker-att-det-överträffar-alla-andra-lycka-som-jorden-ger-eller-växer-med-typ
edward dyermittsinnefrmigettrikeärsådananuvarandeglädjedärijagtyckerattdetverträffarallaandralyckasomjordengerellerväxermedtypmitt sinnesinne förför migmig ettett rikerike ärsådana nuvarandenuvarande glädjeglädje däridäri jagjag tyckertycker attatt detdet överträffaröverträffar allaandra lyckalycka somsom jordenjorden gerger ellereller växerväxer medmed typmitt sinne försinne för migför mig ettmig ett rikeett rike ärsådana nuvarande glädjenuvarande glädje däriglädje däri jagdäri jag tyckerjag tycker atttycker att detatt det överträffardet överträffar allaöverträffar alla andraalla andra lyckaandra lycka somlycka som jordensom jorden gerjorden ger ellerger eller växereller växer medväxer med typmitt sinne för migsinne för mig ettför mig ett rikemig ett rike ärsådana nuvarande glädje därinuvarande glädje däri jagglädje däri jag tyckerdäri jag tycker attjag tycker att dettycker att det överträffaratt det överträffar alladet överträffar alla andraöverträffar alla andra lyckaalla andra lycka somandra lycka som jordenlycka som jorden gersom jorden ger ellerjorden ger eller växerger eller växer medeller växer med typmitt sinne för mig ettsinne för mig ett rikeför mig ett rike ärsådana nuvarande glädje däri jagnuvarande glädje däri jag tyckerglädje däri jag tycker attdäri jag tycker att detjag tycker att det överträffartycker att det överträffar allaatt det överträffar alla andradet överträffar alla andra lyckaöverträffar alla andra lycka somalla andra lycka som jordenandra lycka som jorden gerlycka som jorden ger ellersom jorden ger eller växerjorden ger eller växer medger eller växer med typ

Av med dig! Du är en lycklig karl, för du ger lycka och glädje till många andra människor. Det finns inget bättre eller mer än så!Inte sätta på jorden för att vara Mitt sinne är ett lås plocka alltid letar efter en annan dörr för att öppna. Jag tycker ofta dessa dörrar genom att utforska sinnen andra...Jag har lärt mig att ha ett sinne för humor om mig själv. Herren vet alla andra gör!Jag bryr mig om politik precis som alla andra medborgare. Jag är emot kriget i Irak, eller någon typ av krig.Den som tror att han ensam har tal, eller besitter tal eller sinne framför andra, i uppvikt sådana män ses vara tom.