Mitt problem är att jag gillar teknik, men jag har alltid fråga mig,


mitt-problem-är-att-jag-gillar-teknik-men-jag-har-alltid-fråga-mig-nu-väntar-minut-kommer-jag-faktiskt-har-någon-användning-för-detta
mittproblemärattjaggillarteknikmenharalltidfrågamignuväntarminutkommerfaktisktnågonanvändningfrdettamitt problemproblem ärär attatt jagjag gillargillar teknikmen jagjag harhar alltidalltid frågafråga mignu väntarväntar enen minutkommer jagjag faktisktfaktiskt harhar någonnågon användninganvändning förmitt problem ärproblem är attär att jagatt jag gillarjag gillar teknikmen jag harjag har alltidhar alltid frågaalltid fråga mignu väntar enväntar en minutkommer jag faktisktjag faktiskt harfaktiskt har någonhar någon användningnågon användning förmitt problem är attproblem är att jagär att jag gillaratt jag gillar teknikmen jag har alltidjag har alltid frågahar alltid fråga mignu väntar en minutkommer jag faktiskt harjag faktiskt har någonfaktiskt har någon användninghar någon användning förmitt problem är att jagproblem är att jag gillarär att jag gillar teknikmen jag har alltid frågajag har alltid fråga migkommer jag faktiskt har någonjag faktiskt har någon användningfaktiskt har någon användning för

Om jag hade en dollar för varje gång någon frågade mig den frågan... vänta en minut, jag har en dollar för varje gång jag har blivit ombedd att fråga. -Scott Skiles
om-jag-hade-dollar-för-varje-gång-någon-frågade-mig-den-frågan-vänta-minut-jag-har-dollar-för-varje-gång-jag-har-blivit-ombedd-att
Under hela mitt liv; Jag har älskat, jag har ljugit, jag har ont, jag har förlorat, jag har missat, jag har betrodda, jag har gjort misstag, men mest av allt. Jag har lärt mig. -Usman Ismaheel
under-hela-mitt-liv-jag-har-älskat-jag-har-ljugit-jag-har-ont-jag-har-förlorat-jag-har-missat-jag-har-betrodda-jag-har-gjort-misstag-men-mest-av
I mitt liv har jag levt, jag har älskat, jag har förlorat, jag har missat, jag har ont, jag har betrodda, jag har gjort misstag, men mest av allt har jag lärt mig.
i-mitt-liv-har-jag-levt-jag-har-älskat-jag-har-förlorat-jag-har-missat-jag-har-ont-jag-har-betrodda-jag-har-gjort-misstag-men-mest-av-allt-har-jag
Om jag gillar mig själv på denna vikt, då detta är vad jag kommer att bli. Jag har inte en ätstörning.
om-jag-gillar-mig-själv-på-denna-vikt-då-detta-är-vad-jag-kommer-att-bli-jag-har-inte-ätstörning
Jag vet att folk har det värre än mig, men jag har fortfarande problem i mitt eget
jag-vet-att-folk-har-det-värre-än-mig-men-jag-har-fortfarande-problem-i-mitt-eget
Jag säger alltid den minut som jag sluta göra misstag är den minut som jag sluta lära och jag har definitivt lärt mig en hel del.
jag-säger-alltid-den-minut-som-jag-sluta-göra-misstag-är-den-minut-som-jag-sluta-lära-och-jag-har-definitivt-lärt-mig-hel-del