Misstro mannen som finner allt bra, mannen som finner allt ont och ännu mer den man som är likgiltig för allt.


misstro-mannen-som-finner-allt-bra-mannen-som-finner-allt-ont-och-ännu-mer-den-man-som-är-likgiltig-för-allt
misstromannensomfinneralltbraontochännumerdenmanärlikgiltigfralltmisstro mannenmannen somsom finnerfinner alltallt bramannen somsom finnerfinner alltallt ontont ochoch ännuännu mermer denden manman somsom ärär likgiltiglikgiltig förför alltmisstro mannen sommannen som finnersom finner alltfinner allt bramannen som finnersom finner alltfinner allt ontallt ont ochont och ännuoch ännu merännu mer denmer den manden man somman som ärsom är likgiltigär likgiltig förlikgiltig för alltmisstro mannen som finnermannen som finner alltsom finner allt bramannen som finner alltsom finner allt ontfinner allt ont ochallt ont och ännuont och ännu meroch ännu mer denännu mer den manmer den man somden man som ärman som är likgiltigsom är likgiltig förär likgiltig för alltmisstro mannen som finner alltmannen som finner allt bramannen som finner allt ontsom finner allt ont ochfinner allt ont och ännuallt ont och ännu meront och ännu mer denoch ännu mer den manännu mer den man sommer den man som ärden man som är likgiltigman som är likgiltig försom är likgiltig för allt

Gud hjälpa mannen som inte kommer att gifta sig förrän han finner en perfekt kvinna, och Gud hjälpe honom ännu mer om han finner henne.Mannen som har fått allt han vill är allt för fred och ordning.Jag älskar dig för allt du är, allt som du har varit och allt du ännu inte.Mannen som har viljan att genomgå allt arbete kan vinna något bra.För den som finner mig finner livet och får fördel från Herren.En god hustru är någon som tror att hon har gjort allt rätt. Höja barnen, att det för mannen, att vara hemma, försöker göra allt