Mina kärnvärden kretsa kring idén att vi skulle leva till bästa förmåga, vi ska leva och låta leva.


mina-kärnvärden-kretsa-kring-idén-att-vi-skulle-leva-till-bästa-förmåga-vi-ska-leva-och-lå-leva
enyaminakärnvärdenkretsakringidénattviskullelevatillbästafrmågaskaochlåtalevamina kärnvärdenkärnvärden kretsakretsa kringkring idénidén attatt vivi skulleskulle levaleva tilltill bästabästa förmågavi skaska levaleva ochoch låtalåta levamina kärnvärden kretsakärnvärden kretsa kringkretsa kring idénkring idén attidén att viatt vi skullevi skulle levaskulle leva tillleva till bästatill bästa förmågavi ska levaska leva ochleva och låtaoch låta levamina kärnvärden kretsa kringkärnvärden kretsa kring idénkretsa kring idén attkring idén att viidén att vi skulleatt vi skulle levavi skulle leva tillskulle leva till bästaleva till bästa förmågavi ska leva ochska leva och låtaleva och låta levamina kärnvärden kretsa kring idénkärnvärden kretsa kring idén attkretsa kring idén att vikring idén att vi skulleidén att vi skulle levaatt vi skulle leva tillvi skulle leva till bästaskulle leva till bästa förmågavi ska leva och låtaska leva och låta leva

Inte leva aa liv som andra vill att du ska leva, leva ditt eget liv gör vad du älskar, jaga dina drömmar och mål.Är vi Darwinists - där vi leva och låta leva? Eller är vi vårda som ett samhälle? Det måste finnas en levnadsstandard som vi beslutar att stödja.Dina mörkaste stunder bara pågå så länge du låta dem... vara gratis... så du kan leva det liv Gud vill för dig att leva.Många verkar ha en klar uppfattning om hur andra människor ska leva sina liv, men få om hur de ska leva sitt eget.Arbeta som om du skulle leva för evigt, och leva som om du skulle dö i dag. Gå en annan mil!Folk säger att du bara leva livet en gång... jag säger leva livet som det var tänkt att vara med familj, vänner och skratt. Leva livet till fullo!