Min tro har alltid varit och kommer alltid att vara viktigt för mig.


min-tro-har-alltid-varit-och-kommer-alltid-att-vara-viktigt-för-mig
mintroharalltidvaritochkommerattvaraviktigtfrmigmin trotro harhar alltidalltid varitvarit ochoch kommerkommer alltidalltid attatt varavara viktigtviktigt förför migmin tro hartro har alltidhar alltid varitalltid varit ochvarit och kommeroch kommer alltidkommer alltid attalltid att varaatt vara viktigtvara viktigt förviktigt för migmin tro har alltidtro har alltid varithar alltid varit ochalltid varit och kommervarit och kommer alltidoch kommer alltid attkommer alltid att varaalltid att vara viktigtatt vara viktigt förvara viktigt för migmin tro har alltid varittro har alltid varit ochhar alltid varit och kommeralltid varit och kommer alltidvarit och kommer alltid attoch kommer alltid att varakommer alltid att vara viktigtalltid att vara viktigt föratt vara viktigt för mig

Som en världsbild, darwinism kan naturligtvis inte vederläggas, eftersom tro är, alltid har varit, och kommer alltid att vara starkare än fakta.
som-världsbild-darwinism-kan-naturligtvis-inte-vederläggas-eftersom-tro-är-alltid-har-varit-och-kommer-alltid-att-vara-starkare-än-fakta
Humor har alltid varit viktigt för mig. Om det finns en sköld av tro att du kan hålla upp mot svårigheter, är humor teflonbeläggning.
humor-har-alltid-varit-viktigt-för-mig-om-det-finns-sköld-av-tro-att-kan-hålla-upp-svårigheter-är-humor-teflonbeläggning
Jag har alltid varit ungen som har frågat:
jag-har-alltid-varit-ungen-som-har-frågat-varför-i-min-tro-bara-ska-ha-tro-men-jag-var-alltid-som-varför
Tekniken har varit, och kommer alltid att vara min en sann passion professionellt.
tekniken-har-varit-och-kommer-alltid-att-vara-min-sann-passion-professionellt
Livet är vad vi gör det alltid har varit, kommer alltid att vara.
livet-är-vad-vi-gör-det-alltid-har-varit-kommer-alltid-att-vara
Jag har alltid varit - du vet, min personlighet är motiverande och uppmuntrande. Och så jag bara vara som Gud fick mig att vara.
jag-har-alltid-varit-vet-min-personlighet-är-motiverande-och-uppmuntrande-och-så-jag-bara-vara-som-gud-fick-mig-att-vara