Min mamma fick diagnosen bröstcancer när jag var 13 och det var något vi var inte riktigt medvetna om som en familj.


min-mamma-fick-diagnosen-bröstcancer-när-jag-var-13-och-det-var-något-vi-var-inte-riktigt-medvetna-om-som-familj
minmammafickdiagnosenbrstcancernärjagvar13ochdetnågotviinteriktigtmedvetnaomsomfamiljmin mammamamma fickfick diagnosendiagnosen bröstcancerbröstcancer närnär jagjag varvar 1313 ochoch detdet varvar någotnågot vivi varvar inteinte riktigtriktigt medvetnamedvetna omom somsom enen familjmin mamma fickmamma fick diagnosenfick diagnosen bröstcancerdiagnosen bröstcancer närbröstcancer när jagnär jag varjag var 13var 13 och13 och detoch det vardet var någotvar något vinågot vi varvi var intevar inte riktigtinte riktigt medvetnariktigt medvetna ommedvetna om somom som ensom en familjmin mamma fick diagnosenmamma fick diagnosen bröstcancerfick diagnosen bröstcancer närdiagnosen bröstcancer när jagbröstcancer när jag varnär jag var 13jag var 13 ochvar 13 och det13 och det varoch det var någotdet var något vivar något vi varnågot vi var intevi var inte riktigtvar inte riktigt medvetnainte riktigt medvetna omriktigt medvetna om sommedvetna om som enom som en familjmin mamma fick diagnosen bröstcancermamma fick diagnosen bröstcancer närfick diagnosen bröstcancer när jagdiagnosen bröstcancer när jag varbröstcancer när jag var 13när jag var 13 ochjag var 13 och detvar 13 och det var13 och det var någotoch det var något videt var något vi varvar något vi var intenågot vi var inte riktigtvi var inte riktigt medvetnavar inte riktigt medvetna ominte riktigt medvetna om somriktigt medvetna om som enmedvetna om som en familj

Min mamma hade mig när hon var 16, och jag var enda barnet, vilket förmodligen är anledningen till att jag fick mycket kärlek och inte missa att min far var inte runt.
min-mamma-hade-mig-när-hon-var-16-och-jag-var-enda-barnet-vilket-förmodligen-är-anledningen-till-att-jag-fick-mycket-kärlek-och-inte-missa-att-min
Jag fick inte gå på bio när jag var liten min far var en minister. 101 dalmatiner och King of Kings, som var omfattningen av det.
jag-fick-inte-gå-på-bio-när-jag-var-liten-min-far-var-minister-101-dalmatiner-och-king-of-kings-som-var-omfattningen-av-det
Min mamma och pappa skilde sig när jag var mycket ung, och växer upp i en familj där chefen för hushållet var inte en människa gjort en stor skillnad.
min-mamma-och-pappa-skilde-sig-när-jag-var-mycket-ung-och-växer-upp-i-familj-där-chefen-för-hushållet-var-inte-människa-gjort-stor-skillnad
Min farfar var en advokat, min pappa var en advokat, min mamma var en advokat, fick jag en morbror som är en advokat, jag fick kusiner som är jurister.
min-farfar-var-advokat-min-pappa-var-advokat-min-mamma-var-advokat-fick-jag-morbror-som-är-advokat-jag-fick-kusiner-som-är-jurister
Min pappa fick diagnosen cancer, så vi hamnade begrava honom ett år till den dag då han fick diagnosen.
min-pappa-fick-diagnosen-cancer-så-vi-hamnade-begrava-honom-ett-år-till-den-dag-då-han-fick-diagnosen
Jag kunde aldrig ha föreställt mig att skriva en bok när jag var 25 år gammal. Min mamma var en engelsk lärare men jag var inte på det sättet växer upp.
jag-kunde-aldrig-ha-föreställt-mig-att-skriva-bok-när-jag-var-25-år-gammal-min-mamma-var-engelsk-lärare-men-jag-var-inte-på-det-sättet