Min dator måste brytas: när jag frågar fel fråga, det ger ett felaktigt svar


min-dator-måste-brytas-när-jag-frågar-fel-fråga-det-ger-ett-felaktigt-svar
ashleigh brilliantmindatormåstebrytasnärjagfrågarfelfrågadetgerettfelaktigtsvarmin datormåste brytasnär jagjag frågarfrågar felfel frågadet gerger ettett felaktigtfelaktigt svarmin dator måstedator måste brytasnär jag frågarjag frågar felfrågar fel frågadet ger ettger ett felaktigtett felaktigt svarmin dator måste brytasnär jag frågar feljag frågar fel frågadet ger ett felaktigtger ett felaktigt svarnär jag frågar fel frågadet ger ett felaktigt svar

Om du frågar mig en ärlig fråga, kommer jag att ge dig ett ärligt svar.Det besvärliga ögonblick när du säger fel svar på en fråga högt i klass med tillförsikt.Ett distribuerat system är ett där fel av en dator som du inte ens visste existerade kan göra din egen dator oanvändbarJag hatar när någon vill fråga mig en fråga, jag frågar dem vad det är, då de är som Jag döpte min hårddisk Tycker inte illa om du älskade en fel person. Istället vara tacksamma eftersom precis som tentor, gör varje felaktigt svar du inser det rätta.