Min


min-check-engine-light-kom-på-när-kör-till-jobbet-i-morse-jag-tittade-och-motorn-är-kvar
mincheckenginelightkomnärkrtilljobbetmorsejagtittadeochmotornärkvarcheck enginelight komkom påpå närnär dudu körkör tilltill jobbetjobbet ii morsejag tittadetittade ochoch motornmotorn ärär kvarlight kom påkom på närpå när dunär du kördu kör tillkör till jobbettill jobbet ijobbet i morsejag tittade ochtittade och motornoch motorn ärmotorn är kvarlight kom på närkom på när dupå när du körnär du kör tilldu kör till jobbetkör till jobbet itill jobbet i morsejag tittade och motorntittade och motorn äroch motorn är kvarlight kom på när dukom på när du körpå när du kör tillnär du kör till jobbetdu kör till jobbet ikör till jobbet i morsejag tittade och motorn ärtittade och motorn är kvar

De bör ändra formuleringen om I går kväll du kom tillbaka till mig och min värld var rätt igen. I morse vaknade jag mot min vilja. Varför måste det finnas en gryningJag fick upp med min fru, jag satt vid datorn när hon gick till jobbet, och jag inte sluta förrän hon kom hem.Kör till jobbet spela Jag tittade i spegeln i morse, men jag såg bara mig utan digNär jag tittade in i dina ögon Jag såg bara du, jag såg min dag, min morgon, och min framtid för resten av mitt liv...