Men ledarna för OIC kunde inte ens acceptera Mahathir förslag, men de talar om respekt och ära.


men-ledarna-för-oic-kunde-inte-ens-acceptera-mahathir-förslag-men-de-talar-om-respekt-och-ära
menledarnafroickundeinteensaccepteramahathirfrslagmendetalaromrespektochäramen ledarnaledarna förför oicoic kundekunde inteinte ensens accepteraacceptera mahathirmahathir förslagmen dede talartalar omom respektrespekt ochoch äramen ledarna förledarna för oicför oic kundeoic kunde intekunde inte ensinte ens accepteraens acceptera mahathiracceptera mahathir förslagmen de talarde talar omtalar om respektom respekt ochrespekt och äramen ledarna för oicledarna för oic kundeför oic kunde inteoic kunde inte enskunde inte ens accepterainte ens acceptera mahathirens acceptera mahathir förslagmen de talar omde talar om respekttalar om respekt ochom respekt och äramen ledarna för oic kundeledarna för oic kunde inteför oic kunde inte ensoic kunde inte ens accepterakunde inte ens acceptera mahathirinte ens acceptera mahathir förslagmen de talar om respektde talar om respekt ochtalar om respekt och ära

Acceptera alla förslag och åsikter som erbjuds till dig, men vara medveten om vem som kommer att få leva med det beslut du gör... ..du. -Tony Diem
acceptera-alla-förslag-och-åsikter-som-erbjuds-till-dig-men-vara-medveten-om-vem-som-kommer-att-få-leva-med-det-beslut-gör
Jag förlät, accepterad och även älskat dig för dina brister, men i slutändan du inte kunde acceptera min.
jag-förlät-accepterad-och-även-älskat-dig-för-dina-brister-men-i-slutändan-inte-kunde-acceptera-min
Visa respekt för människor som inte ens förtjänar det. Inte som en återspegling av deras karaktär, men som en återspegling av er.
visa-respekt-för-människor-som-inte-ens-förtjänar-det-inte-som-återspegling-av-deras-karaktär-men-som-återspegling-av-er
När du kräver respekt du kommer att visas respekt. Men det är oftast allt är en show. När du vinna respekt får du verklig respekt. -Tjay Taylor
när-kräver-respekt-kommer-att-visas-respekt-men-det-är-oftast-allt-är-show-när-vinna-respekt-får-verklig-respekt
Någonsin sett din EX med någon annan som inte ens upp till par, inte är svartsjuk men du visste att de kunde göra bättre.
någonsin-sett-din-ex-med-någon-annan-som-inte-ens-upp-till-inte-är-svartsjuk-men-visste-att-de-kunde-göra-bättre
Jag kunde tala spanska flytande växer upp, men jag är så ur praktiken, och jag har en sådan enorm respekt för låtskrivande i det spanska språket.
jag-kunde-tala-spanska-flytande-växer-upp-men-jag-är-så-ur-praktiken-och-jag-har-sådan-enorm-respekt-för-låtskrivande-i-det-spanska-språket