Medvetet att bedriva lycka är inte det säkraste sättet att uppnå det. Söka det för sin egen skull och jag tvivlar på att du kommer att finna det.


medvetet-att-bedriva-lycka-är-inte-det-säkraste-sättet-att-uppnå-det-söka-det-för-sin-egen-skull-och-jag-tvivlar-på-att-kommer-att-finna-det
robert j mccrackenmedvetetattbedrivalyckaärintedetsäkrastesättetuppnådetskafrsinegenskullochjagtvivlarkommerfinnamedvetet attatt bedrivabedriva lyckalycka ärär inteinte detdet säkrastesäkraste sättetsättet attatt uppnåuppnå detsöka detdet förför sinsin egenegen skullskull ochoch jagjag tvivlartvivlar påpå attatt dudu kommerkommer attatt finnafinna detmedvetet att bedrivaatt bedriva lyckabedriva lycka ärlycka är inteär inte detinte det säkrastedet säkraste sättetsäkraste sättet attsättet att uppnåatt uppnå detsöka det fördet för sinför sin egensin egen skullegen skull ochskull och jagoch jag tvivlarjag tvivlar påtvivlar på attpå att duatt du kommerdu kommer attkommer att finnaatt finna detmedvetet att bedriva lyckaatt bedriva lycka ärbedriva lycka är intelycka är inte detär inte det säkrasteinte det säkraste sättetdet säkraste sättet attsäkraste sättet att uppnåsättet att uppnå detsöka det för sindet för sin egenför sin egen skullsin egen skull ochegen skull och jagskull och jag tvivlaroch jag tvivlar påjag tvivlar på atttvivlar på att dupå att du kommeratt du kommer attdu kommer att finnakommer att finna detmedvetet att bedriva lycka äratt bedriva lycka är intebedriva lycka är inte detlycka är inte det säkrasteär inte det säkraste sättetinte det säkraste sättet attdet säkraste sättet att uppnåsäkraste sättet att uppnå detsöka det för sin egendet för sin egen skullför sin egen skull ochsin egen skull och jagegen skull och jag tvivlarskull och jag tvivlar påoch jag tvivlar på attjag tvivlar på att dutvivlar på att du kommerpå att du kommer attatt du kommer att finnadu kommer att finna det

Söka lyckan för sin egen skull, och du kommer inte hitta det söka plikt, och lycka kommer att följa som skuggan kommer med solsken.Jag förlorade inte mitt förstånd. Jag skickade iväg det för sin egen skull.Din uppgift är inte att söka efter kärlek, men bara för att söka och finna alla hinder inom dig själv att du har byggt mot det.Det har varit ett privilegium att driva kunskap för sin egen skull och för att se hur det kan hjälpa mänskligheten i mer praktiska sätt.Livet handlar om att skapa din egen lycka och innan du vet ordet av kommer välsignelser av kärlek finna sin väg in i ditt hjärta.Det är inte att skapa välstånd som är fel, men kärleken till pengar för sin egen skull.