Medbrottsling till brottet korruption är ofta vår egen likgiltighet.


medbrottsling-till-brottet-korruption-är-ofta-vår-egen-likgiltighet
bess myersonmedbrottslingtillbrottetkorruptionäroftavåregenlikgiltighetmedbrottsling tilltill brottetbrottet korruptionkorruption ärär oftaofta vårvår egenegen likgiltighetmedbrottsling till brottettill brottet korruptionbrottet korruption ärkorruption är oftaär ofta vårofta vår egenvår egen likgiltighetmedbrottsling till brottet korruptiontill brottet korruption ärbrottet korruption är oftakorruption är ofta vårär ofta vår egenofta vår egen likgiltighetmedbrottsling till brottet korruption ärtill brottet korruption är oftabrottet korruption är ofta vårkorruption är ofta vår egenär ofta vår egen likgiltighet

Förändringar är inte förutsägbara; men att förneka dem är att vara en medbrottsling till en egen onödig vegetation.Fienden är inom portarna; det är med vår egen lyx, vår egen dårskap, vår egen brottslighet som vi måste kämpaVår likgiltighet inför grannes sorg för lidandet till dörren.Alla ansträngningar som är inriktade på en rent världslig ände, innehåller inom sig fröet till sin egen korruption.Vi bör alla växer vår egen mat och göra vår egen avfallsbehandling, vi verkligen borde.Den mänskliga arten är sin egen fiende. Vi är vår egen död. Girighet och egenintresse är vår träldom.