Medan man funderar på vad man ska göra kan man slå sig ner och sjunga en visa.


medan-man-funderar-på-vad-man-ska-göra-kan-man-slå-sig-ner-och-sjunga-visa
nalle puhmedanmanfunderarvadskagrakanslåsignerochsjungavisamedan manman funderarfunderar påpå vadvad manman skaska göragöra kankan manman slåslå sigsig nerner ochoch sjungasjunga enen visamedan man funderarman funderar påfunderar på vadpå vad manvad man skaman ska göraska göra kangöra kan mankan man slåman slå sigslå sig nersig ner ochner och sjungaoch sjunga ensjunga en visamedan man funderar påman funderar på vadfunderar på vad manpå vad man skavad man ska göraman ska göra kanska göra kan mangöra kan man slåkan man slå sigman slå sig nerslå sig ner ochsig ner och sjunganer och sjunga enoch sjunga en visamedan man funderar på vadman funderar på vad manfunderar på vad man skapå vad man ska göravad man ska göra kanman ska göra kan manska göra kan man slågöra kan man slå sigkan man slå sig nerman slå sig ner ochslå sig ner och sjungasig ner och sjunga enner och sjunga en visa

Artighet medan du funderar vad man ska säga. Det sparar tid. -Lewis Carroll
artighet-medan-funderar-vad-man-ska-säga-det-sparar-tid
För att visa att man inte alls blev rädd när man hoppade till, kan man hoppa upp och ner ett par tre gånger liksom för att motionera sig. -Nalle Puh
för-att-visa-att-man-inte-alls-blev-rädd-när-man-hoppade-till-kan-man-hoppa-upp-och-ner-ett-tre-gånger-liksom-för-att-motionera-sig
Lycklig är den person som vet vad man ska minnas av det förflutna, vad man ska njuta av i detta, och vad man ska planera för i framtiden.
lycklig-är-den-person-som-vet-vad-man-ska-minnas-av-det-förflutna-vad-man-ska-njuta-av-i-detta-och-vad-man-ska-planera-för-i-framtiden
När man älskar någon allt är klart - var att gå, vad man ska göra - allt tar hand om sig själv och man behöver inte be någon om någonting -Maxim Gorkij
när-man-älskar-någon-allt-är-klart-var-att-gå-vad-man-ska-göra-allt-tar-hand-om-sig-själv-och-man-behöver-inte-be-någon-om-någonting
Fråntagen sin frihet har man ändå kvar inom sig att bestämma vem man är och vad man vill göra. -Martin Schibbye
fråntagen-sin-frihet-har-man-ändå-kvar-inom-sig-att-bestämma-vem-man-är-och-vad-man-vill-göra
En expert är någon som har lyckats göra beslut och domar enklare genom att veta vad man ska uppmärksamma och vad man ska ignorera. -Edward De Bono
en-expert-är-någon-som-har-lyckats-göra-beslut-och-domar-enklare-genom-att-veta-vad-man-ska-uppmärksamma-och-vad-man-ska-ignorera