Med fantasi det tar en timme att skriva ett stycke som om du var fantasilöst skulle ta dig bara en minut.


med-fantasi-det-tar-timme-att-skriva-ett-stycke-som-om-var-fantasilöst-skulle-dig-bara-minut
medfantasidettartimmeattskrivaettstyckesomomvarfantasilstskulledigbaraminutmed fantasifantasi detdet tartar enen timmetimme attatt skrivaskriva ettett styckestycke somsom omom dudu varvar fantasilöstfantasilöst skulleskulle tata digdig barabara enen minutmed fantasi detfantasi det tardet tar entar en timmeen timme atttimme att skrivaatt skriva ettskriva ett styckeett stycke somstycke som omsom om duom du vardu var fantasilöstvar fantasilöst skullefantasilöst skulle taskulle ta digta dig baradig bara enbara en minutmed fantasi det tarfantasi det tar endet tar en timmetar en timme atten timme att skrivatimme att skriva ettatt skriva ett styckeskriva ett stycke somett stycke som omstycke som om dusom om du varom du var fantasilöstdu var fantasilöst skullevar fantasilöst skulle tafantasilöst skulle ta digskulle ta dig barata dig bara endig bara en minutmed fantasi det tar enfantasi det tar en timmedet tar en timme atttar en timme att skrivaen timme att skriva etttimme att skriva ett styckeatt skriva ett stycke somskriva ett stycke som omett stycke som om dustycke som om du varsom om du var fantasilöstom du var fantasilöst skulledu var fantasilöst skulle tavar fantasilöst skulle ta digfantasilöst skulle ta dig baraskulle ta dig bara enta dig bara en minut

Skriva ett enormt stycke med din sanna känslor, men sedan radera den och skriva
skriva-ett-enormt-stycke-med-din-sanna-känslor-men-sedan-radera-den-och-skriva-ja
Det tar bara en minut att få en crush på någon, en timme att gilla någon, och en dag att älska someone- men det tar en livstid att glömma någon.
det-tar-bara-minut-att-få-crush-på-någon-timme-att-gilla-någon-och-dag-att-älska-someone-men-det-tar-livstid-att-glömma-någon
Belöna dig själv med en timme på Facebook, bara för att skriva ditt namn på dina läxor.
belöna-dig-själv-med-timme-på-facebook-bara-för-att-skriva-ditt-namn-på-dina-läxor
Belöna dig själv med en timme på internet, bara för att skriva ditt namn på dina läxor.
belöna-dig-själv-med-timme-på-internet-bara-för-att-skriva-ditt-namn-på-dina-läxor
Jag älskar den känsla av förändring som du skulle få i popmusik var tredje minut, var fjärde minut.
jag-älskar-den-känsla-av-förändring-som-skulle-få-i-popmusik-var-tredje-minut-var-fjärde-minut
De säger att det tar en minut att hitta en speciell person, en timme för att uppskatta dem, en dag att älska dem, och ett helt liv att glömma dem.
de-säger-att-det-tar-minut-att-hitta-speciell-person-timme-för-att-uppskatta-dem-dag-att-älska-dem-och-ett-helt-liv-att-glömma-dem