Man måste tycka om människor och lita på dem om man inte göra en enda röra av liv.


man-måste-tycka-om-människor-och-lita-på-dem-om-man-inte-göra-enda-röra-av-liv
manmåstetyckaommänniskorochlitademmanintegraendarraavlivman måstemåste tyckatycka omom människoroch litalita påpå demdem omom manman inteinte göragöra enen endaenda röraröra avav livman måste tyckamåste tycka omtycka om människorom människor ochmänniskor och litaoch lita pålita på dempå dem omdem om manom man inteman inte görainte göra engöra en endaen enda röraenda röra avröra av livman måste tycka ommåste tycka om människortycka om människor ochom människor och litamänniskor och lita påoch lita på demlita på dem ompå dem om mandem om man inteom man inte göraman inte göra eninte göra en endagöra en enda röraen enda röra avenda röra av livman måste tycka om människormåste tycka om människor ochtycka om människor och litaom människor och lita påmänniskor och lita på democh lita på dem omlita på dem om manpå dem om man intedem om man inte göraom man inte göra enman inte göra en endainte göra en enda röragöra en enda röra aven enda röra av liv

Ärligt sitta tycka synd om dig själv kommer inte att ändra någonting. Om du vill att ditt liv att förändras måste man göra något åt det. -Sonya Parker
Ärligt-sitta-tycka-synd-om-dig-själv-kommer-inte-att-ändra-någonting-om-vill-att-ditt-liv-att-förändras-måste-man-göra-något-åt-det
Ibland måste man älska människor på avstånd och ge dem utrymme och tid att komma dit sinne just innan du låter dem tillbaka in i ditt liv. -Kaceem Aveiro
ibland-måste-man-älska-människor-på-avstånd-och-ge-dem-utrymme-och-tid-att-komma-dit-sinne-just-innan-låter-dem-tillbaka-in-i-ditt-liv
Ibland måste man älska människor på avstånd och ge dem utrymme och tid att få sina sinnen precis innan du låter dem tillbaka in i ditt liv.
ibland-måste-man-älska-människor-på-avstånd-och-ge-dem-utrymme-och-tid-att-få-sina-sinnen-precis-innan-låter-dem-tillbaka-in-i-ditt-liv
Som alltid i en musikalisk samarbete: Man måste tycka om varandra. Så enkelt är det. -Klaus Schulze
som-alltid-i-musikalisk-samarbete-man-måste-tycka-om-varandra-så-enkelt-är-det
Gott uppförande har mycket att göra med känslor. För att göra dem ring sant, måste man känna dem, inte bara uppvisar dem. -Amy Vanderbilt
gott-uppförande-har-mycket-att-göra-med-känslor-för-att-göra-dem-ring-sant-måste-man-känna-dem-inte-bara-uppvisar-dem
Jag har gjort det till en regel i mitt liv för att lita på en man långt efter andra människor gav honom, men jag kan inte se hur jag någonsin kan lita på någon människa igen.
jag-har-gjort-det-till-regel-i-mitt-liv-för-att-lita-på-man-långt-efter-andra-människor-gav-honom-men-jag-kan-inte-se-hur-jag-någonsin-kan-lita