Man måste lära sig, om man skall se skönheten i Japan, att gilla en utomordentligt återhållsamma och delikat skönhet.


man-måste-lära-sig-om-man-skall-se-skönheten-i-japan-att-gilla-utomordentligt-återhållsamma-och-delikat-skönhet
manmåstelärasigommanskallsesknhetenjapanattgillautomordentligtåterhållsammaochdelikatsknhetman måstemåste läralära sigom manman skallskall sese skönhetenskönheten ii japanatt gillagilla enen utomordentligtutomordentligt återhållsammaåterhållsamma ochoch delikatdelikat skönhetman måste läramåste lära sigom man skallman skall seskall se skönhetense skönheten iskönheten i japanatt gilla engilla en utomordentligten utomordentligt återhållsammautomordentligt återhållsamma ochåterhållsamma och delikatoch delikat skönhetman måste lära sigom man skall seman skall se skönhetenskall se skönheten ise skönheten i japanatt gilla en utomordentligtgilla en utomordentligt återhållsammaen utomordentligt återhållsamma ochutomordentligt återhållsamma och delikatåterhållsamma och delikat skönhetom man skall se skönhetenman skall se skönheten iskall se skönheten i japanatt gilla en utomordentligt återhållsammagilla en utomordentligt återhållsamma ochen utomordentligt återhållsamma och delikatutomordentligt återhållsamma och delikat skönhet

Vill man se regnbågen måste man lära sig att uppskatta regnet. -Okänd
vill-man-se-regnbågen-måste-man-lära-sig-att-uppskatta-regnet
För att undvika lidande, måste man lära sig att anpassa sig, lära sig en viss flexibilitet och inse att allt förändras, och det är vackert. -Senora Roy
för-att-undvika-lidande-måste-man-lära-sig-att-anpassa-sig-lära-sig-viss-flexibilitet-och-inse-att-allt-förändras-och-det-är-vackert
Charm är bedräglig och yttre skönhet passerar, men en man eller kvinna som fruktar Herren skall alltid lovordas, erövrar inre skönhet.
charm-är-bedräglig-och-yttre-skönhet-passerar-men-man-eller-kvinna-som-fruktar-herren-skall-alltid-lovordas-erövrar-inre-skönhet
Du måste lära sig spelets regler. Och då måste man spela bättre än någon annan.
du-måste-lära-sig-spelets-regler-och-då-måste-man-spela-bättre-än-någon-annan
Man måste lära sig och hålla lärande.
man-måste-lära-sig-och-hålla-lärande
Vi måste alla lära sig en bra lektion - hur man ska leva tillsammans. Det är den nya utmaningen för den nya världen... lära sig att samexistera och inte co-förinta.
vi-måste-alla-lära-sig-bra-lektion-hur-man-ska-leva-tillsammans-det-är-den-nya-utmaningen-för-den-nya-världen-lära-sig-att-samexistera