Man måste ändra sina taktik vart tionde år, om man vill behålla sin överlägsenhet.


man-måste-ändra-sina-taktik-vart-tionde-år-om-man-vill-behålla-sin-överlägsenhet
manmåsteändrasinataktikvarttiondeårommanvillbehållasinverlägsenhetman måstemåste ändraändra sinasina taktiktaktik vartvart tiondetionde årom manman villvill behållabehålla sinsin överlägsenhetman måste ändramåste ändra sinaändra sina taktiksina taktik varttaktik vart tiondevart tionde årom man villman vill behållavill behålla sinbehålla sin överlägsenhetman måste ändra sinamåste ändra sina taktikändra sina taktik vartsina taktik vart tiondetaktik vart tionde årom man vill behållaman vill behålla sinvill behålla sin överlägsenhetman måste ändra sina taktikmåste ändra sina taktik vartändra sina taktik vart tiondesina taktik vart tionde årom man vill behålla sinman vill behålla sin överlägsenhet

Det handlar inte om vad man är utan vart man vill. -Caroline Nilsson
det-handlar-inte-om-vad-man-är-utan-vart-man-vill
Om du inte kan ändra den person du vill in som du behöver dem vara, då måste man ändra vem du är med. -Frede Ehimen
om-inte-kan-ändra-den-person-vill-in-som-behöver-dem-vara-då-måste-man-ändra-vem-är-med
De talar om en man förråda sitt land, sina vänner, sin älskling. Det måste finnas en moralisk obligation först. Allt man kan förråda är hans samvete... -Joseph Conrad
de-talar-om-man-förråda-sitt-land-sina-vänner-sin-älskling-det-måste-finnas-moralisk-obligation-först-allt-man-kan-förråda-är-hans
Ärligt talat, trots min fasa av pressen, jag vill gärna att stiga från graven vart tionde år eller så och gå köpa några tidningar. -Luis BUA ± UEL
Ärligt-talat-trots-min-fasa-av-pressen-jag-vill-gärna-att-stiga-från-graven-vart-tionde-år-eller-så-och-gå-köpa-några-tidningar
Fråntagen sin frihet har man ändå kvar inom sig att bestämma vem man är och vad man vill göra. -Martin Schibbye
fråntagen-sin-frihet-har-man-ändå-kvar-inom-sig-att-bestämma-vem-man-är-och-vad-man-vill-göra
En riktig man behandlar sin dam på samma sätt som han vill en annan man för att behandla sin dotter.
en-riktig-man-behandlar-sin-dam-på-samma-sätt-som-han-vill-annan-man-för-att-behandla-sin-dotter